Ref.: Rolf Dorset.

logo
 
Til generalforsamlingen, som fandt sted på formandens adresse, mødte ti, der alle var stemmeberettigede.


Til dirigent valgt Knud Theil Nielsen.


Formandens beretning, som er vedlagt, afstedkom kun enkelte kommentarer, som alle handlede om det ulykkelige i, at der til trods for det gode formøde på Bygholm 23/7 på ny er blusset strid og modsætningsforhold op blandt avlerne. Det blev understreget, at foreningen skal arbejde intenst på at skabe samling. Derefter blev formandens beretning godkendt.


Under Kassererens beretning, regnskab er vedlagt, redegjorde René Lehmann for baggrunden for det gode regnskab, som han betegnede som det bedste i foreningens historie, nemlig modtagelsen af Merkurprisen på 10.000 kr. og et tilskud på 20.000 kr. fra tips- og lottomidlerne som støtte til bladudgivelsen. Men selv uden disse ekstraordinære tilskud er regnskabet særdeles tilfredsstillende, kunne han konstatere. Medlemstallet ligger stabilt på omkring 225.


Også regnskabet for Landsindsamlingen er ganske godt. Ganske vist er det direkte støttebeløb ikke imponerende, til gengæld har den foderværtsordning, som er blevet til på initiativ af Grønne Familier, givet et godt resultat, som er kommet Oregård til gode.


Debatten om regnskabet drejede sig hovedsageligt om de relativt store udgifter til medlemsbladet. René Lehmann forklarede, at det næppe kan produceres billigere, eftersom der er indhentet tilbud fra mange forskellige udbydere på markedet. Alligevel blev det besluttet, at Knud Theil skal indhente yderligere tilbud, lige som kassereren erklærede sig enig i, at der i de kommende numre skal spares på farvesider, der er ganske dyre.


Mona Jordan fremsatte ønske om, at de, der agiterer for foreningen og dens virke, får mulighed for at købe ekstra blade til uddeling. Dette blev vedtaget, og fremtidige numre af bladet vil indeholde oplysninger om de nærmere vilkår for dette.


Også til hjemmesiden er der brugt ganske meget, men René Lehmann kunne oplyse, at den bliver stadig flittigere besøgt, og at man er nået op over 4000 besøgende på siden.


Stig og Gorm Benzon takkede på Oregårds vegne for støttebidragene.


Beretningen blev derefter godkendt.


Valg til bestyrelse.


På valg var formand og næstformand, samt et bestyrelsesmedlem.


Formand Rolf Dorset meddelte, at han af private årsager ikke ønsker at fortsætte på posten. Ligeledes ønsker næstformand Knud Dencker-Jensen at fratræde, da han mener, at han med sine mange kontakter kan virke bedre for foreningen på denne front end ved bestyrelsesarbejdet.


Da generalforsamlingen pga. det annoncerede arrangement i Ryslinge i anledning af RDM´s 125 års jubilæum skulle slutte kl. 13.30, foreslog dirigenten, at valget udskydes til en ekstraordinær generalforsamling, som skal holdes indenfor en måned, således at der bliver tid til at drøfte egnede og villige kandidater til bestyrelsen.


Dette blev vedtaget, hvor efter dirigenten erklærede den ordinære generalforsamling for sluttet. 

Det finnes varierte rettsmidler. Alle rabattløsninger sparer penger, men de beste nettapoteker tilbyr bedre tilbud enn andre. Så det er viktig å lære om "http://viagra-norge.biz/viagra-online.html". Hva er de mest essensielle fakta du sikkert vet om å vurdere "Viagra"? Millioner av kunder kjøper online slike medisiner som Viagra. Hva vet du allerede om "Viagra uten resept Norge"? Noen nettsteder betaler oppmerksomhet til saker som "Viagra på nett". Hva er behandlinger slike sykdommer? Ta ikke utdaterte medisiner. Ta dem til ditt lokale apotek som vil avhende dem for deg.

 

Foto: Knud Dencker-Jensen

dias1
Johanne og Anders Sørensens hus uden for Ryslinge

dias2
Anders Sørensen


dias3
Anders Sørensen


dias4
Afslapning i haven


dias5
Afslapning i haven


dias6
Afslapning i haven


dias7
Jørgen Nielsen

dias8
Anders Sørensen


dias9
Værksted


dias10
Haven


dias11
Huset


dias12
Huset


dias13
Johanne og Gorm


dias14
Deltagerne samles


dias15
Hyggesnak


dias16
Mødet indledes

dias17

Mona Jordan


dias18
Mona Jordan


dias19
Gorm Benzon


dias20
Anders Sørensen


dias21
Aksel Pedersen


dias22
Aksel Pedersen


dias23
Niels Kr. Stokholm


dias24
Hans Nebel

dias25
Stokholm, Aksel og Anders


dias26
Foreningen længe leve ...


dias27
Hurra ...


dias28
Hurra ...


dias29
... og så det lange ...


dias30
Stig Benzon

dias31

Vedtægter gennemgås

Det finnes varierte rettsmidler. Alle rabattløsninger sparer penger, men de beste nettapoteker tilbyr bedre tilbud enn andre. Så det er viktig å lære om "http://viagra-norge.biz/viagra-online.html". Hva er de mest essensielle fakta du sikkert vet om å vurdere "Viagra"? Millioner av kunder kjøper online slike medisiner som Viagra. Hva vet du allerede om "Viagra uten resept Norge"? Noen nettsteder betaler oppmerksomhet til saker som "Viagra på nett". Hva er behandlinger slike sykdommer? Ta ikke utdaterte medisiner. Ta dem til ditt lokale apotek som vil avhende dem for deg.

 

Fødevareministeriet skal takke for indstillinger af avlerrepræsentanter for de respektive dyrearter til et kommende genressourceudvalg.


Som oplyst på mødet den 23. juni 2003 på Danmarks JordbrugsForskning, Bygholm, vil Fødevareministeriet i den kommende tid nedsætte et nyt genressourceudvalg. De tilstedeværende blev herefter opfordret til at indstille egnede kandidaterne inden for dyregrupperne heste, får/geder, kvæg, svin og fjerkræ/andre dyr (kaniner, hunde, bier) til deltagelse i det nye genressourceudvalg. Fødevareministeriet udsendte efterfølgende skriftlig anmodning til samtlige mødedeltagere og andre avlere, avlerforeninger og interessenter for arbejdet med bevaringen af de gamle danske husdyrracer.


./.           Oversigt over de enkelte foreningers/sammenslutningers indstillinger er vedlagt til orientering.


Fødevareministeriet vil ved udvælgelsen af de kommende medlemmer til udvalget lægge vægt på, dels de indstillede kandidaters direkte erfaringer inden for bevaringsarbejdet med den dyregruppe, pågældende skal repræsentere, og dels at kandidaten repræsenterer flest mulige avlere af den pågældende dyreart, således at udvalget kan blive så repræsentativt som muligt.


Fødevareministeriet skal derfor til brug for den videre proces anmode foreningen om at redegøre nærmere for,

-         hvor stor en praktisk baggrund de pågældende kandidater personligt har med avl af gamle husdyrracer ved oplysning om antal år som avler og oplysning om antal dyr, dokumenteret i muligt omfang,

-         erhvervelse af eventuelle andre særlige erfaringer og viden om avls- og bevaringsarbejdet med gamle husdyrracer, og

-         hvorvidt de af foreningen indstillede kandidater repræsenterer flest mulige avlere af den pågældende dyreart, blandt andet ved indsendelse af foreningsregnskab, foreningsliste med angivelse af antallet af aktive avlere af pågældende dyreart, og lignende materiale som kan belyse dette.


Ovenstående materiale og eventuelle bemærkninger bedes være indsendt til Fødevareministeriet snarest muligt, dog ikke senere end tirsdag den 9. september 2003.


Med venlig hilsen

Cammy Wong

Det finnes varierte rettsmidler. Alle rabattløsninger sparer penger, men de beste nettapoteker tilbyr bedre tilbud enn andre. Så det er viktig å lære om "http://viagra-norge.biz/viagra-online.html". Hva er de mest essensielle fakta du sikkert vet om å vurdere "Viagra"? Millioner av kunder kjøper online slike medisiner som Viagra. Hva vet du allerede om "Viagra uten resept Norge"? Noen nettsteder betaler oppmerksomhet til saker som "Viagra på nett". Hva er behandlinger slike sykdommer? Ta ikke utdaterte medisiner. Ta dem til ditt lokale apotek som vil avhende dem for deg.

Gå til toppen

logo