GDH generalforsamling 2017 billede 2x

Foreningen Gamle Danske Husdyrracer, GDH, har ved generalforsamlingen 22. april 2017 vedtaget nye, opdaterede ændringer i vedtægterne i formålsparagraffen - med hensyn til fremme af bevaringsavlen og promovering af foreningens indsats mediemæssigt:
A. I almindelighed at bevare vore gamle danske husdyrracer i alle variationer.
B. Avlsforeningens opgaver er:
• Varetagelse af medlemmernes fælles interesser: i agronomiske, kommercielle, juridiske og politiske anliggender
• Arbejde på folkelig forståelse for og opbakning til avlsarbejdet gennem øget kendskab til dyrene, deres historie og udvikling i det danske bondesamfund gennem tiderne
• Specifikt for kvægracernes vedkommende og for gamle danske husdyrracer i bred forstand: at udbrede kendskab og forståelse for bevaringsopgaven ved hjælp af foreningens hjemmeside, pressen og elektroniske medier samt ved møde- og foredragsvirksomhed suppleret med besøgsarrangementer hos avlere.”

Bevaringsavlens fremme gennem ”Avlsforeningen for gamle danske kvægracer”
I erkendelse af væsensforskelligheden i avl med kvæggruppen i lighed med gruppen bestående af: svin, får og geder som populationsavl, så kræver den store gruppe af forskelligartede dyr deres egen sammenslutning eller avlsforening, hvor hver deres egenart og særlige værdier som brugs- kæle- eller attraktionsdyr varetages og tilgodeses gennem samarbejde avlerne imellem.
Vedtagne forslag, bl.a.:
Fond til opsamling og redning af registrerede dyr af gamle danske husdyrracer, der udsættes for at miste deres avler eller andet, der truer deres eksistens
Konkret vedrørende: Gamle danske husdyrracer såsom Rød Dansk Malkerace, RDM, Sortbroget Jysk Malkerace, SJM, Ø-kvæget og Dansk Korthorn, som er unikke gamle danske kvægracer, som efter FN´s landbrugsorganisation FAO er truede husdyrracer, som verdenssamfundet og Danmark som nationalstat er forpligtede på at bevare for vore efterkommeres skyld og for dyrenes egenarts værdisæts skyld.

Opgave: Fonden opkøber øjeblikkeligt eksistenstruede truede dyr af registrerede gamle danske husdyrracer med henblik på bevaring gennem udstationering eller udleje til avlere af gamle danske husdyrracer på biodiversitets- eller andre økologiske landbrug til kontraktlig videreavl efter videns baseret avl i henhold til faglige- og internationale konventioner for bevaring af gamle husdyrracer.

Formalisering af bevaringsarbejdet med gamle danske husdyrracer
Mellem ”Foreningen Gamle Danske Husdyrracer” og ”Biodiversitetsgårde i Danmark”
om
Bevaringsavl på Biodiversitetsgårde
Opgave, bl.a.;
Oprettelse af videns center
Der følger avlen tæt af certificerede bevaringsdyr og drift af Biodiversitetsgårde
Løbende opsamling af informationer fra avlen med dyr og driften af Biodiversitetsgårdene
Vidensdeling mellem forskere og avlere samt med nationale og internationale forskningscentre og avlsforeninger
Rådgivning
Rådgivning af avlere og driftsherrer

Den nyvalgte bestyrelse – Se under Kontakt

 

Foreningen Gamle Danske Husdyrracer, GDH

Vedtægter

Foreningens navn:

§1. Foreningens navn er: Foreningen Gamle Danske Husdyrracer – Avls- og interesseforening for autentiske gamle danske husdyrracer.

Foreningens adresse er den til enhver tid fungerende formands adresse.

Foreningens formål:

§2

Foreningens formål er: I almennyttigt øjemed at koordinere bestræbelserne på:

A. I almindelighed at bevare vore gamle danske husdyrracer i alle variationer.

B. Avlsforeningens opgaver er:

• Varetagelse af medlemmernes fælles interesser: i agronomiske, kommercielle, juridiske og politiske anliggender
• Arbejde på folkelig forståelse for og opbakning til avlsarbejdet gennem øget kendskab til dyrene, deres historie og udvikling i det danske bondesamfund gennem tiderne
• Specifikt for kvægracernes vedkommende og for gamle danske husdyrracer i bred forstand: at udbrede kendskab og forståelse for bevaringsopgaven ved hjælp af foreningens hjemmeside, pressen og elektroniske medier samt ved møde- og foredragsvirksomhed suppleret med besøgsarrangementer hos avlere.

Medlemmer:

§3. Som medlemmer kan optages alle, der har interesse i foreningens formål. Indmeldelse sker ved indbetaling af kontingent til foreningens kasserer. Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren senest en måned før årets udgang.

Eksklusion: Generalforsamlingen kan med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer ekskludere et medlem, der handler mod foreningens interesser og love.

Kontingent: På generalforsamlingen fastsættes kontingentet for det følgende år. Man slettes af medlemslisten efter 6 måneders restance.

Bestyrelsen:

§4 Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 5 - 7 medlemmer valgt på generalforsamlingen for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsam¬lingen med: Formand, næstformand, sekretær og kasserer.

En halvdel af bestyrelsen afgår hvert år.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg.
Bestyrelsen fastsætter selv forretningsorden for sit arbejde.

Generalforsamling:

§5 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender.
Ordinær generalforsamling afholdes så vidt mulig i april måned, og indvarsles senest 4 uger forinden på foreningens hjemmeside.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Valg af stemmetællere.
4. Godkendelse af forsamlingens beslutningsdygtighed og
Stemmeberettigede medlemmer.
5. Formandens beretning.
6. Regnskab ved kassereren.
7. Valg af bestyrelse
8. Valg af 2 suppleanter
9. Valg af 1 registreret revisor.
10. Valg af revisorsuppleant.
11. Indkomne forslag.
12. Eventuelt.

Forslag, der ønskes fremmet til afstemning udenfor den udsendte dagsorden, skal indsendes skriftligt med post eller e-mail til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen.
Stemmeret har kun medlemmer, som har betalt kontingent. Dette kan undtagelsesvis ske ved indgangen til generalforsamlingen.
Hvis ikke andet fordres, foregår afstemninger ved håndsop¬rækning. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog højest én fuldmagt pr. fremmødt medlem.

Der kræves et års medlemskab af foreningen, inden man er valgbar til bestyrelsen.

Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, som skal overholde ovennævnte indvarslingsfrist.

Økonomi:

§6. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet revideres før den ordinære generalforsamling.
Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem.
Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

Vedtægtsændringer:

§7. Vedtægtsændringer sker på generalforsamlingen med 2/3 stemmeflertal.

Opløsning af foreningen sker på en ordinær generalforsamling, efterfulgt af en lovligt indvarslet ekstraordinær generalforsamling, eller to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger, med mindst 2/3 stemmeflertal. Herefter skal foreningen formue overgå til en eller flere foreninger med beslægtet formål.

Således vedtaget på generalforsamlingen d. 25.august 1987 og revideret på generalforsamlingen d. 7.november 2004 samt d. 13. august 2006, 15. april
2007 samt 6. april 2008. Senest revideret på generalforsamlingen den 22. april 2017.

Enstemmig vedtaget med stillede ændringsforslag på Foreningen Gamle Danske Husdyrracers generalforsamling 22. april 2017.

Gå til toppen

logo