Frederiksborghoppe af oprindelig gammel dansk hesterace 2

Frederiksborghoppe af gammel dansk hesterace (hesteholder og sted redaktøren ukendt)

Foreningen Gamle Danske Husdyrracer har arvet 106.000 kr. fra boet efter Hans Henrik Hededal Hansen. Beløbet administreres af GDHs forvaltningsgruppe og bevilges efter ansøgning til støtte for truede certificerede dyr i bevaringsavl af gamle danske husdyrracer.

Foreningen vurderer nøje uddelingen efter kvalificerede kriterier for hjælp til truede unikke bevarings-dyr og deres avlere. Ære være Hans Henrik Hededal Hansens minde!

På Foreningen Gamle Danske Husdyrracers vegne – Hans Nebel, formand

Webmaster

IMG 0884

Tilslutning til oplæg til Finanslovsforhandlinger 2019

Ole Mols meddeler, at han på Avlermøde den 16. november fik skrftlig "Tilslutning til oplæg til Finanslovsforhandlinger 2019" fra 48 ud af de 55 deltagere i mødet til dokumentet, redigeret og fremsendt af Susanne Hovmand og Stig Benzon. Læse hele dokumentet!

På baggrund af rapporten ’Husdyrs og dyrkede planters genetiske Ressourcer’ af september 2019 og arbejdsgruppens efterfølgende foretræde for Miljø- og Fødevareudvalget den 6. november 2019, tilslutter følgende avlere ved Avlerdagen på Gl. Estrup den 16. november 2019 sig hermed til nedenstående:

En økonomisk pulje på 30 millioner kroner årligt til bevaringsværdige danske husdyrracer fordeles i henhold til de hovedpunkter, som lektor Bernt Guldbrandtsen, Institut for Molekylærbiologi og Genetik – Center for Genetik og Genomforskning, Aarhus Universitet, fremførte i 2018 i forbindelse med sin alarm omkring de nationale racers stærkt truede situation. Guldbrandtsen slår på følgende punkter:

Sikring ved ”bortfald af avler”, Tidssvarende bygninger, Fokus på de vigtige racer, Bæredygtig økonomi

Flere handyr – og flere dyr, Bæredygtige avlsplaner, Monitering af opblanding og indavl.

Endvidere tages der udgangspunkt i Københavns Universitets IFRO-udredning fra 2015 af Jakob Vesterlund Olsen, Instituttet for Fødevarer og Resssourceøkonomi, https://curis.ku.dk/ws/files/150335678/IFRO_udredning_2015_44.pdf, hvor tilskudsbehovet er udregnet for de enkelte racer, og hvori der sluttelig er et kapitel om, hvorfor Danmark er nødt til at have et særligt stort dyretilskud for at opretholde de gamle racer.

Finanslovsbevillingen bør dække følgende aktiviteter:

 • Dyretilskud ud fra opdatering af Kbhs. Universitets beregninger i 2015 ved Jakob Vesterlund Olsen (kræver ny notifikation ved EU Kommissionen)
 • For mælkeproducenter med gamle malkeracer ydes 90 % økonomisk kompensation for tabt mælkemængde af hver enkelt malkeko i forhold til moderne Holstein-Friesian malkekvæg (*). En tilsvarende ordning ønskes ligeledes for malkende Danske Landracegeder og eventuelt for malkende får af gammel race.
 • DNA-tests i forbindelse med monitering af opblanding og indavl
 • Forskning i gamle racer, herunder i ekstensive landbrugssammenhænge i forhold til klima og miljø
 • Sædaftapning af tyre, vedligeholdelse og administration af nationale og private genbanksaktiviteter etc.. Herunder til betaling af avlerne for sæd til Statens genbank, som matcher landbrugserhvervets markedspriser.
 • Henlæggelse af en mindre sikringspulje ved bortfald af avler ved død, sygdom eller lign. kan overvejes. Det er dog tænkeligt, at potentielt interesserede vil stå parat til at indgå i bevaringsarbejdet, såfremt det atter støttes i et niveau, hvor avleren kompenseres for økonomiske tab.
 • Projektmidler til avlerne ud fra eventuelle ubrugte midler til samtlige ovenstående aktiviteter

*) Mht. de nationale malkekvægracer er det nødvendigt at opretholde en betydelig del af racernes populationer som aktivt malkende malkedyr, da egenskaberne som malkeracer ellers decimeres. Malkeaktiviteterne er kostbare for landmanden, da ydelserne på de gamle racer er små, og på de enkelte køer ganske varierende. I gennemsnit ligger ydelsen på ca. en tredjedel, sammenholdt med den førende moderne sortbrogede Holstein (HF). Situationen er ganske fastlåst for avlerne, fordi genetikerne fraråder avlerne at selektere efter højere ydelse, da dette vil medføre højere indavlsgrad, og minimere de udryddelsestruede racers overlevelsesmuligheder. Denne nye ønskede og stærkt tiltrængte ordning kræver ligeledes notifikation ved Europa Kommissionen.

Hermed tilslutter jeg mig ovenstående:

_______________________________          _______________________________

 

 denrodeko1970stammen

Den røde ko: Rød Dansk Malkerace, RDM 1970

Støtte til Maria Reumert Gjerdings indsats for redning af biodiversiteten!
Danmarks Naturfredningsforening

Fuld støtte til Marias initiativ! Det er katastrofalt, hvad der sker med biodiversiteten med udslettelse af i hundredvis af arter, nogle for altid – også indenfor vore gamle danske husdyrracer sker der udslettelse af dyr fra unikke gamle danske husdyrracer, med eksempelvis den røde danske ko: Rød Dansk Malkerace, RDM 1970.

Lige nu står vi overfor at miste måske størstedelen af vores certificerede gamle danske husdyrracer, opsamlet over de seneste 30 år af ildsjæle indenfor bevaringsavlen med gamle danske husdyrracer - pga. manglende eller halvhjertet indsats eller støtte fra statens side, med kun halv underskudsdækning til bevaringsavlen i forhold til moderne drifts regnskaber i malkebesætninger m.m.

Danmarks, Nordeuropas største samlinger af videnskabeligt certificerede dyr i bevaringsavl, med op over 1000 dyr: fire kvægracer af gammel avl, hesteracer, får, geder m.fl. kan i løbet af dage eller uger, hvis det går højt, de kan inden længe være udryddet, slagtet og borte for altid – racer der ikke findes magen til i verden.

Det er dyr, der er oplistede over sjældne bevaringsværdige dyr og dyreracer i verden, som Verdenssamfundet med Danmarks underskrift har forpligtet sig til, at de skal bevares og beskyttes. 30 års bevaringsarbejde vil stort set være spildt. Deres gener vil for altid være borte. Skatteydernes penge til den halve underskudsdækning kan være tabte - i lighed skatte milliarderne, der er fosset ud af statens kasse. Politikerne ved det; embedsværket ved det; Bevaringsudvalget ved det! "Der er noget råddent i Danmark"!

 1. november 2019

Hans Nebel

 

SAVE Foundation 2019-03-EN.pdf

SAVE Foundation, europæisk paraply organisation for foreninger til bevaring af gamle husdyrracer, afholdt i august 2019 årsmøde i Belgien. GDH er medlem af SAVE og deltog i årsmødet. I ovenstående pdf findes referat fra mødet. Bemærk specielt referatet fra IMAGE-mødet. Gennem en årrække har IMAGE arbejdet med identificering og lettelse af adgangen til udveksling af genressourcer i form af sæd og embryoner landene imellem. IMAGE konklusionerne tilstilles EU med henblik på vedtagelse af regulativer m.m. til sikring af tilbageværende genressourcer og sikker og let transport fra land til land. EU har støttet IMAGE økonomisk. GDH har deltaget i IMAGE møderne og givet vores bidrag til lettelse af udveksling af genressourcer i EU landene.
Webmaster

Tillykke med valget til alle til Folketinget på Grundlovsdag og tillykke til os alle med det nye Folketing!

Lars Løkke regeringen har været en katastrofe for området og sagen - med tilbageslag for bevaringsarbejdet i Danmark med uoprettelige skader med tab af flere tiårs avlsarbejde konkret med avlere, der er gået konkurs eller er holdt op og adskillige af deres dyr med uerstattelige gener er gået tabt for altid. Vi står i en for nogens vedkommende: katastrofesituation med trussel om yderligere uerstattelige tab. Vi sætter vores lid til, at det nye flertal i Folketinget vil gribe ind og rette op på bevaringsarbejdet i Danmark endnu mens tid er.

Regeringens føjelighed og følgagtighed overfor industrilandbruget har i bevaringsavlen ført til nedskæringer og sletning af konkret - i 2015 projektet: Biodiversitetsgårde, 10 millioner kr. over 4 år, vedtaget i Folketinget dec. 2014, slettet med en kuglepen af Eva Kjer Hansen i 2015 med bemærkningen: pengene kan bruges bedre et andet sted; i Finansloven 2019: Den største reduktion nogensinde for bevaringsarbejdet i Danmark - fra 6.8 mio. kr. til 4.2 mio. kr. jf. Finanslov 2019. Hans Nebel

Læs erfarne avler Susanne Hovmands appel til det nye Folketing angående bevaring af gamle danske husdyrracer og gamle danske planteorter:

Stort til lykke med det flotte valg. Vi er mange der beder til, at vi nu igen kan få turbo på omstillingen til en grøn verden. Mange vil sikkert skrive til jer og bede jer sætte fokus på mljøteknologiske løsninger efter valget, som I nok ikke kommer udenom for at tilfredsstille industrien. Jeg håber dog midt i alle lobby-organisationernes påvirkninger, at I vil huske på det store bidrag, som de gamle husdyrracer og plantesorter kan bidrage med i den grønne omstilling. I industrien ser man på dem som ekstensive og ineffektive, fordi de ikke har forstået, hvad de kan. For os der arbejder med dem,  ser vi dem, som hele løsningen på hele klima-, vandmiljø- og biodiversitetsudfordringerne.

For nogen er koen blevet klima-skurk. Men koen er hele løsningen på både klima- vandmiljø- og biodiversitetsproblematikken, specielt de gamle nøjsomme racer. Når koen kommer ud af stalden og på græs, som den er beregnet til, bidrager den til at øge biodiversiteten i agerlandet, den gøder marken og nedtramper organisk materiale, som fodrer mikrolivet i jorden. Herved opbygges kulstof, således at vi kan bringe CO2 fra luften tilbage til jorden, hvor det hører til. Der lever milliarder af svampe, bakterier og regnorme i en sund jord, og de skal fodres. Det gøres ved at opbygge humus og kulstof i jorden, som bringer den CO2, som er i overskud over jorden tilbage i jorden. Koen og specielt de gamle racer er derfor ikke skurken men hele løsningen – uden dyr teknik og industriteknologi. Det er helt simpelt.

Hvorfor spiller de gamle racer en rolle her? Det gør de, fordi de er nøjsomme dyr, som kan leve næsten 100% på ren græs uden tilsætning af genmodificeret soya eller hvede hentet i USA eller Brasilien. Det giver sundere kød og så er de CO2 neutrale, når man medtager den kulstofopbygning og CO2 binding, de bidrager til i jorden. De gamle racer er samtidig tilpasset det danske klima og kulturlandskab og er derfor også effektive til at afgræsse mere ekstensive naturarealer, som kan være med til at skabe en rig biodiversitet. Vi har de sidste 25 år mistet ca. 75% af vores bier og insekter. Vi har derfor brug for et landbrug, hvor planteproduktion og husdyrproduktion igen samtænkes til helhedintegrerede landbrug, i stedet for at dele dem op i separate produktionsenheder. Naturen er ikke fragmenteret – den hænger sammen – og det gik galt, da vi begyndte at arbejde med enkeltdele i stedet for at se helheder. Arkegårdene med deres helhedstænkning spiller derfor en helt central rolle med deres bevaring af gamle husdyrracer, gamle ofte mere robuste og ernæringsrige plantesorter kombineret med en rig biodiversitet og kulturlandskab. Det kræver dog også her en investering på samme måde, som der investeres i industriteknologi, men investeringen er billigere og skaber flere arbejdspladser. I mange år har vi udsultet de gamle racer og plantesorter, og vi har mistet mange dyr og også avlere – mig selv inklusiv. I nuværende finanslov er beløbet til bevaringsarbejdet barberet yderligere 30% ned, og både vores husdyrgenetiske og plantegenetiske er på katastrofekurs. Jeg vedhæfter en skematisk oversigt over hvor meget tilskud der i dag gives til bevaringsavlerne sammenlignet med det beløb, som Danmark fik notificeret i EU i 2015 og ikke mindst det beløb der ifølge forskere fra Københavns Universitet skal til for at holde avlerne økonomisk skadesløse i forhold til moderne racer. Selvom der gives et markant løft til bevaringsområdet, er det som det fremgår af skemaet, stadig en ganske lille investering i sammenhæng med, hvad der investeres i miljøteknologi og fordelen er at vi sågar både redder de gamle plante og husdyrgenetiske materiale, skaber forbedret vandmiljø, øget biodiversitet, skaber lokale arbejdspladser og løser klimaudfordringen på én og samme gang.

Jeg håber og beder derfor til, at I tør tænke kreativt og ud af busken, når I i jeres nye regeringsoplæg skal finde løsninger på den grønne omstilling – og så håber og beder jeg til, at I vil indtænke de gamle husdyr og plantegenetiske ressourcer som løsninger på den grønne omstilling. Skulle I have bruge for uddybning/inspiration eller yderligere forklaring må du endelig sige til.

Med ønsket om en grønnere fremtid for os og vores børn og endnu en gang et stort til lykke med det flotte valg.

               

                  Med venlig hilsen

   Susanne Hovmand-Simonsen

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den." width="241" height="110" />

            Knuthenlundvej 7

        DK-4952 Stokkemarke

             T: +45 54711380

            M: +45 61752270

 

Skema med dyretilskud Skema med dyretilskud Skema med dyretilskud    
           
           
Bevaringsrace Tab, hvis avlerne skulle holdes økonomisk skadesløse i forhold til moderne racer, jf. beregninger fra Købehavns Universitet Nuværende og hidtil udbetalte dyretilskud Difference mellem de nuværende dyretilskud i forhold til KBH´s Universitets beregninger Det maksimale støttebeløb, som Danmark fik notificerede ved Europa Kommissionen i 2015  
         Kr.          Kr.        Kr.        Kr.  
Den Jyske Hest 14.000 1.000 13.000                                                            1.500  
Frederiksborghesten 17.000 2.000 15.000                                                            1.500  
Knabstrupperhesten 11.000 2.000 9.000                                                            1.500  
Hingste af truede racer 3.000 3.000 0                                                            3.000  
Rød Dansk Malkerace anno 1970 3.709 1.725 1.984                                                            3.000  
Sortbroget Dansk Malkerace 5.110 1.725 3.385                                                            3.000  
Dansk Korthorn 4.451 1.725 2.726                                                            3.000  
Jysk Kvæg 4.535 1.725 2.810                                                            3.000  
Agersø Kvæg 4.451 1.725 2.726                                                            3.000  
Avlstyre af truede racer 3.200 3.000 200                                                            3.200  
Sortbroget Landrace Svin 8.624 700 7.924                                                            1.500  
Orne af Sortbroget Landracesvin 4.000 1.500 2.500                                                            1.800  
Dansk Landracesvin anno 1970 9.293 2.000 7293                                                            1.500  
Orne af Landracesvin anno 1970 4.000 3.000 1.000                                                            1.800  
Dansk Landfår 532 260 272                                                                450  
Hvidhovedet Marskfår 532 260 272                                                                450  
Væddere 726 520 206                                                                726  
Dansk Landraceged 589 450 139                                                                450  
Bukke 696 696 0                                                                696  
           

       www.knuthenlund.dk

Webmaster

 

Avlen med gamle danske husdyrracer står overfor sin måske største udfordring i flere år ifølge forskere, og avlere, der kan blive tvunget ud i en situation, hvor vore oprindelige gamle danske husdyrracer som vor nationale ´røde danske ko´, ”Rød Dansk Malkerace, RDM 1970”, den eneste af sin art i verden – den går fra at være ´en truet art´, sådan som den er karakteriseret af FN´s landbrugsorganisation, FAO, til at være en katastroferamt kvægrace på vej til udslettelse.

En yderligere reduktion i antal levende RDM 1970-kvæg minimerer muligheden for videre kvalificerede bevaringsavl med de efterhånden sjældne dyr i verden. FAO har sat standarden for bæredygtig kvalificeret avl med gamle husdyrracer til 1000 dyr – en norm, som Danmark har tilsluttet sig! I oprindelseslandet Danmark for RDM 1970-kvæg findes der højt sat omkring 300 ren-avlede dyr af racen tilbage med udgangen af 2018.

Desværre må vi konstatere, at andre af vore gamle danske husdyrracer lider under den samme skæbne, enkelte er så godt som udryddet: Det danske landracesvin, bacongrisen, den findes der kun enkelte individer tilbage af. Enhver kvalificeret videreavl med racen er udelukket.

I Finansloven for 2019 har Dansk Folkeparti og regeringen nedskåret støtten til bevaring af gamle danske husdyrracer fra 6.8 til 4.2 mio. kr. I samme lov er der afsat syv mio. kr. til pensionering af tre gamle cirkuselefanter i 2019. Politik er ikke mindst et spørgsmål om prioritering af vores fælles midler – penge at gøre godt med. Dansk Folkeparti og regeringen har tydeliggjort deres prioritering.

I Foreningen Gamle Danske Husdyrracer mærker vi og ved vi, at der er mange i Danmark, der ønsker at bakke op om, at der skal værnes om eksempelvis vor nationale oprindelige ´røde danske ko´ og de andre oprindelige gamle danske kvægracer: ”Sortbroget Jysk Malkeko” med flere – tillige med vore gamle danske hunde- og hønseracer og endnu flere af vore unikke gamle danske husdyrracer, med deres identiteter, fremavlet af danske bønder og dyreelskere gennem generationer i årtier, ja århundreder.

Forening Gamle Danske Husdyrracer fortsætter sin indsats i 2019 for bevaringen af disse for os umistelige unikke skabninger – sammen med alle, der vil være med, selv under svigtende offentlige omstændigheder. Vi tror på en bedre tid end den nuværende i bevaringsavlen – ikke mindst med, ser vi frem til: folkelig opbakning! Godt arbejdsår til alle i bevaringsavlen i Danmark i 2019!

Webmaster

GDH beretning generalforsamling 6. april 2019 - som supplement til beretningen godkendt GDHs generalforsamling 20. oktober 2018

GDH har med flere af sine avlere, heraf flere bestyrelsesmedlemmer, deltaget flittigt i projektet ”Kompetenceopbygning på Biodiversitetsgårde – faglig udvikling, forretningsplan og formidling” i adskillige møder og gårdbesøg i efteråret 2018 – og ikke mindst bidraget til udviklingen af koncepter til fremtidig bevaringsavl på certificerede arkegårde med kvalificeret rådgivning, udvikling af samarbejde i netværk avlerne imellem gennem erfa-grupper med erfaringsudveksling og op-følgende indsatser til styrkelsen af bevaringsavlen samt indsamling af viden og vidensdeling.

I afslutningskonferencen i december 2018 deltog og bidrog GDH medlemmer med oplæg og indlæg i debatten og bidrog således til konklusionerne i slutdokumentet for projektet.

GDH deltog i pressekonferencen i forbindelse med og efter afslutningskonferencen i slut december og begyndelse af januar 2019 med indlæg i Radio, TV og den skrevne presse. Det har givet en række henvendelser, hovedsagelig fra nye interesserede bevaringsavlere, der beder om hjælp til at komme i gang med bevaringsavl og køb af bevaringsdyr. Henvendelserne er fulgt op.

I ét tilfælde har formanden efter anmodning besøgt et avlssted: ”Husmandsstedet Fredensdal” under Samsø Museum, under medvirken af Moesgård Museum.

Husmandsstedet Fredensdal havde i efteråret 2018 udsat alle sine dyr for her i foråret 2019 alene at indsætte dyr i bevaringsavl – Husmandsstedet skulle nu ikke alene være med husdyr, sådan som den havde været det fra i begyndelsen af 1900-tallet, men med gamle danske husdyrracer i ren-avl – kendt fra 1900-tallet op til 1970. Folkene bag Husmandsstedet Fredensdal - med Samsø Museumsfolkene som deltagere tillige med rådgiver fra Moesgaard Museum - deltog ivrigt i debatten om konceptet og anskaffelse af de rigtige dyr.

Efterfølgende er der udvekslet forslag til køb af dyr: Den danske landgås; den danske landand; danske landhøns; danske landracegeder; RDM 1970 og en fjordhest. Der er udarbejdet oplysningsskilte til opstilling på dyreracernes lokationer. Pt. er de forskellige dyr på vej til Husmandsstedet Fredensdal, stort set. Åbningen af sæsonen sker 16. april 2019 for husmandsstedets vedkommende.

Politisk har GDH fortsat sit lobby-arbejde med henvendelse til regering og Folketing med henblik på at opnå adækvate tilskud til bevaringsavlere til dækning af underskud i bevaringsavl -sammenlignet med traditionelle landmænds indkomstforhold.

Webmaster

 

 

      

Kan søges af avlere med medlemskab af GDH.

Via donationer fra enkeltpersoner har Foreningen Gamle Danske Husdyrracer i år kr. 25.000 til rådighed til uddeling blandt avlere af gamle danske husdyrracer – heraf er kr. 5.000 forbeholdt det jyske kvæg.

Arbejdet med dyrene er ikke nogen guldgrube, så mange vil være ”værdigt trængende”, men skriv i givet fald en mail til os, hvori du kortfattet beskriver din situation.

Ansøgning sendes til:

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Indkaldelse til Generalforsamling i Foreningen Gamle Danske Husdyrracer lørdag den 6. april 2019 i Hårslev Forsamlingshus, Bogensevej 56 Hårslev. 5471 Søndersø kl. 14.00. Dagsoden i henhold til foreningens vedtægter.

På foreningens vegne

Hans Nebel

Du kan sikre dig dit medlemskab ved indbetaling af konibgent for 2019 kr. 175,- på konto

Danske Bank 1551 4409868
 

Husk kontingent kr. 175,00 for 2019!

Kan indbetales på konto i Danske Bank

1551 4409868

Webmaster

 

 

 

Sortbroget Jysk Kvæg - Foto Stig Benzon

  Sortbroget Jysk Kvæg m.m. Foto Stig Benzon

 

 

 

Godt nytår til foreningens medlemmer og interesserede i bevaring af gamle danske husdyrracer!

Avlen med gamle danske husdyrracer står overfor sin måske største udfordring i flere år ifølge forskere, og avlere, der kan blive tvunget ud i en situation, hvor vore oprindelige gamle danske husdyrracer som vor nationale ´røde danske ko´, ”Rød Dansk Malkerace, RDM 1970”, den eneste af sin art i verden – den går fra at være ´en truet art´, sådan som den er karakteriseret af FN´s landbrugsorganisation, FAO, til at være en katastroferamt kvægrace på vej til udslettelse.

En yderligere reduktion i antal af f.eks. levende RDM 1970-kvæg minimerer muligheden for videre kvalificerede bevaringsavl med de efterhånden sjældne dyr i verden. FAO har sat standarden for bæredygtig kvalificeret avl med gamle husdyrracer til 1000 dyr. Normer, som Danmark har tilsluttet sig! Her i oprindelseslandet for RDM 1970-kvæg findes der højt sat omkring 300 ren-avlede dyr af racen tilbage med udgangen af 2018.

Desværre må vi konstatere, at andre af vore gamle danske husdyrracer lider under den samme skæbne, enkelte er så godt som udryddet: Det danske landracesvin, bacongrisen, den findes der kun enkelte eksemplarer tilbage af. Enhver kvalificeret videreavl med racen er nu næppe længere mulig, frygter forskerne.

I Finansloven for 2019 har regeringen nedskåret støtten til bevaring af gamle danske husdyrracer fra 6.8 til 4.2 mio. kr. I samme lov er der til sammenligning afsat syv mio. kr. til pensionering af tre gamle cirkuselefanter i 2019. Man kan kun glædes over, at vi lever i et så rigt et land, at politikerne har råd til at gøre noget for de indiske elefanter, men samtidig må man spørge:

Hvad sker der på Christiansborg, når vore gamle husdyrracer, repræsenterende Danmarks levende kulturhistorie, en uerstattelig genmasse fyldt med egenskaber for fremtidens avl og fødevarer , notorisk sendes ud over afgrundens rand ved i den grad at blive svigtet på Finanslov 2019?

I Foreningen Gamle Danske Husdyrracer mærker vi og ved vi, at der er mange i Danmark, der ønsker at bakke op om, at der skal værnes om eksempelvis vor nationale oprindelige ´røde danske ko´ og de andre oprindelige gamle danske kvægracer: ”Sortbroget Jysk Malkeko” med flere – tillige med vore gamle danske hunde- og hønseracer og endnu flere af vore unikke gamle danske husdyrracer, med deres identiteter, fremavlet af danske bønder og dyreelskere gennem generationer i årtier, ja århundreder.

Forening Gamle Danske Husdyrracer forsøger at fortsætte sin indsats i 2019 for bevaringen af disse for os umistelige unikke skabninger – sammen med alle, der vil være med. Udmeldingerne fra ledende forskere på Foulum, Aarhus Universitet, om at Fødevareministeriet er nødt til at handle hér og nu, og finde de nødvendige penge til en kvalificeret redningsaktion for specielt de gamle nationale og særdeles truede svine- og malkekvægracer, giver os trodsalt håb i mørket.

Godt Nytår!

 

Webmaster  

 

Bevaringsarbejde med oprindelige gamle danske husdyrracer nu og fremover anno 2018 – en kommentar
Det kræver et arbejde, der ikke bare er et filigran, et smykke af fine tråde i guld eller sølv sat sammen i snoede mønstre, men et seriøst krævende arbejde, forskningsmæssigt og i praksis med politisk seriøs opbakning. 
Hvordan det er kommet dertil, hvor vi er nu, det må forskerne komme med bud på – ikke for at vi skal blive hængende i fortiden og dens forsømmelser, men sådan så vi kan komme kvalificeret videre. Det skal ikke bare være sure opstød og frustrationer, det vi skal forholde os til frem over – det er for uproduktivt og nedslående. Kommer det dertil, at de gener, vi har i vore nuværende levende gamle husdyrracer, at de bliver kraftigt reducerede, da håber jeg, at vor videnskabelige og faglige ekspertise stadig vil være intakt, og at de vil have mod til at samle stumperne op og hjælpe os videre med det, der måtte være at gøre med til den tid, hvis der da på et tidspunkt skulle vise sig at være politisk vilje og kraft til en seriøs indsats for at redde og føre bevaringsarbejdet i Danmark videre.
 De gener, der går tabt under en nedslagtning af store dele af vore nulevende gener, de vil være tabt for altid, det ved vi, og det må stå for det offentliges regning i den udstrækning, det måtte kunne dokumenteres, at det er svigtende offentlig støtte, der gør, at bevaringsavl ikke er rentabel eller mulig i Danmark som populationsavl under de nuværende vilkår. Gentagende skrivelser for fødevare- /landbrugsministre under den nuværende regering pointerer, at ministeren støtter hobbyavl med bevaringsdyr. Dermed er regeringens politik slået fast – også dens politik mht. den bevaringsavl, som den ikke støtter tilstrækkeligt til, at den kan overleve: den faglige kvalificerede populationsavl med kvæg i naturlige flokke i landbrugsfaglige virksomheder.
10. december 2018
Hans Nebel

 Susanne Hovmand-Simonsens åbningstale ved konferencen Fortidens Fremtid - hvordan skal de landbrugsgenetiske ressourcer bevares?

12. december 2018

 Susanne Hovmand-Simonsen                                                            Foto Stig BenzonIMG 7441

 

På vegne af Foreningen af danske Biodiversitetsgårde vil jeg starte med at byde alle velkommen til denne konference, som vi har valgt at kalde Fortidens Fremtid - hvordan skal de landbrugsgenetiske ressourcer bevares?

Arbejdet med at bevare gamle gener - såvel plantegener som husdyrgener - har i mange år kæmpet en kamp for at finde sin form. Politisk har der været bredt ønske om at tiltræde de internationale samarbejder, og Danmark har således tiltrådt såvel Biodiversitets konventionen i 1992, og igen Biodiversitets konvention II i 2015. Derudover har vi tiltrådt DEN GLOBALE HANDLINGSPLAN FOR HUSDYRGENETISKE RESSOURCER og INTERLAKEN-DEKLARATIONEN, underskrevet af fhv. fødevareminister Eva Kjer Hansen i 2007. I 2014 har vi tiltrådt Nagoya Protokollen, ligesom man har tilsluttet sig at arbejde efter FN´s og FAO´s anbefalinger for bevaringsarbejdet, hvor målet bl.a. på husdyrområdet er at sikre en population af hver race på min. 1.000 dyr for at sikre racens overlevelse.

Kendetegnende for arbejdet med genbevaring har dog været noget træg, efter at efter at skåltalerne var slut. Vi har i Danmark haft svært ved at løfte forpligtelserne i de pågældende konventioner i praksis. Med et fortsat fald i mængden af genetisk materiale må desværre gå så langt som til at sige, at den hidtidige tilgang til bevaringsarbejdet har slået fejl. Vi har ikke lykkedes med at vende kurven, og i øjeblikket er mange husdyrgenetiske ressourcer i frit fald med avlere, der hænger i en tynd tråd og prøver at bide sig fast i bordkanten.

Mange ting har været forsøgt i bevaringsarbejdet, men vi må nok alle konstatere, at der helt grundlæggende har manglet både penge og strategisk retning for arbejdet. På en række punkter spænder den nuværende lovgivning ben for bevaringsarbejdet, ligesom organiseringen mellem stat og avler er uhensigtsmæssig og ressourcekrævende. En manglende overordnet strategi har medført, at bevaringsarbejdet har været fragmenteret og præget af, at en række dygtige bønder selv har taget sagen i egen hånd og selvstændigt har iværksat initiativer, der kunne bevare de truede gener på hele Danmarks vegne. Mange af bønderne har sat bevaringsarbejdet over egne behov og knoklet med blod sved og tårer og ofte med både livet og banken på nakken.

For bevaringsavlerne har det dog altid stået klart, at de gamle gener kunne noget helt særligt. Der har været en bred enighed om, at der ikke bare var tale om, at de gamle racer og sorter kunne tegne et skønmaleri på marken af en svunden tid, som man ønskede sig tilbage til. Nej, der var tale om noget meget større, for enhver bevaringsavler er klar over, at fortidens gener er fremtiden på en lang række punkter. Mange af de gamle gener kan nemlig noget helt særligt ernæringsmæssigt, som har været med til at skabe en ny dimension i Ny Nordisk Køkken. Mange af de gamle racer og sorter er nøjsomme, og de har relevans i forhold til at løfte Danmarks udfordringer i forhold til miljøbelastning. De nøjsomme dyr er naturlige elementer i enhver naturpleje og i biodiversitetsforbedring – særligt hvis bevaringsarbejdet baseres på såkaldt in-situ bevaring, dvs. hvor dyr, planter indgår i såkaldte gårdorganismer, hvor de drives i deres oprindelige miljø.

I 2014 stod det da også klart for en række visionære bevaringsavlere, at arbejdet med at bevare de gamle danske gener skulle sættes ind i en ny strategisk ramme, og Foreningen Gamle danske Husdyrracer lykkedes med at skaffe et projektbeløb til at iværksætte studieture til Europa for at undersøge, hvordan andre lande har arbejdet med bevaringsarbejdet. Projektarbejdet kulminerede i en konference i Assens for 4 år siden, hvor den såkaldte Arkegårds-rapport blev præsenteret med bud på, hvordan helhedsintegrerede landbrug under navnet arkegårde kunne løfte både de danske forpligtelser indenfor bevaringsarbejdet, men i høj grad også kunne løse generelle samfundsmæssige udfordringer.

Forslaget var, at bevaringsarbejdet skulle kunne sikre en øget biodiversitet i dansk landbrug med plads til den vilde natur, og den kunne sikre en mindskning af udledning af næringsstoffer. Den kunne give såvel danskere som turister adgang til en rig dansk natur og skabe nye turist destinationer. Arkegårds-rapporten blev til i et tæt samarbejde mellem Økologisk Landsforening.

Med udgangspunkt i Arkegårds-rapporten blev det besluttet at danne Foreningen Biodiversitetsgårde i Danmark ved en generalforsamling den 24. januar 2015. Gennem den daværende regering lykkedes det at få skabt et projekt, hvor vi kunne arbejde videre med idéerne i arkegårds-konceptet. Det viste sig dog svært for bestyrelsen at sikre den rette fremdrift i projektet pga. manglende økonomiske og personlige ressourcer hos bestyrelsens medlemmer, og det blev derfor i slutningen af 2017 besluttet at etablere et sekretariat hos Økologisk Landsforening med Bent Rasmussen som projektleder. Med opbakning fra de dygtige folk i Økologisk Landsforening er det fra 2018 nu endelig lykkedes at få skabt både modeller og strategi for et fremtidigt bevaringsarbejde, som har samfundsmæssig relevans.

Visionerne og ønsket om at påtage sig nogle større samfundsmæssige opgaver hos bevaringsavlerne er store. Ligeledes har interessen og opbakningen i den brede befolkning vist sig stor. Igen og igen er vi dog løbet ind det utrolige kedelige, som handler om penge. Jeg kan ikke udtrykke det tydeligt nok - bevaringsarbejdet i Danmark i årtier er fundet sted på trods - fordi der har været en række ildsjæle, som har kastet hele deres liv ind i denne indsats – ofte uden at få nogen form for anerkendelse eller respekt for deres arbejde – ofte uden få betaling for deres arbejde og uden at have smør på brødet og brændstof på bilen - og ofte med truslen for at blive sat fra hus og hjem. Som alt andet her i samfundet er vi nødt til at investere – vi må investere i vores børns fremtid, vi må investere i vores fællesskaber og kulturarv. Der er stor enighed om, at vi må investere i vores miljø.

Med arkegårdene slår vi flere fluer med et smæk. Vi kan bidrage til bedre mad til danskerne, vi kan løfte biodiversiteten i dansk landbrug, vi kan nedbringe vores miljøbelastning, og vi kan både sikre såvel vores landbo- som vores madkultur. Vi kan skabe nye turist destinationer i samklang med Ny Nordisk Køkken. Og så kan vi noget som er af meget stor værdi for dansk fødevareeksport. Vi kan sikre fremtidens genmateriale og diversitet, når de industrialiserede racer har brug for fornyelse.

De danske bevaringsavlere står klar til at træde ind og være med til at løfte Danmarks forpligtelser. Vi er klar til at trække i arbejdstøjet endnu en gang og investere hjerteblod i at sikre de danske genetiske ressourcer. Vi beder ikke om overflod og fløde, Fararier i carporten eller båd i havnen. Men vi beder politikerne og embedsfolkene om at træde ind og være med til at investere i vores alle-sammens fremtid sammen med os. Vil politikerne og staten komme med den økonomi, der skal til for at vende kurven, således så vi sikrer, at Danmark lever op til de forpligtelser, vi selv har skrevet under på i de internationale konventioner?.

I ”IFRO Udredning nr. 2015/44” ved Jakob Vesterlund Olsen, Københavns Universitet, er der beregnet, at der alene til de gamle kvægracer sammenlagt skal bruges over 60 millioner kroner i årligt dyretilskud, hvis FAO´s normer om antal dyr pr. race skal overholdes, og avlerne dækkes ind for deres økonomiske tab mellem gammel og moderne race. I Dag afsættes der under 1/10-del af dette beløb til bevaringsarbejdet – og det er vel at bemærke til bevaring af alle husdyrgenetiske og plantegenetiske ressourcer. Som bevaringsavlere har vi vist utallige gange, at vi er villige til at strække os langt for bevaringsarbejdet, men det er umuligt at sikre fremtidens genetiske materiale, uden at staten økonomisk investerer i dette arbejde. Det positive er dog, er at den samfundsmæssige gevinst i denne investering er stor. Vi har vist, at vi kan skabe fremtidens landbrug, nye arbejdspladser i landdistrikterne, nye Turist destinationer, løse klimaproblemer og nedbringe miljøbelastningen ud over, at vi naturligvis sikrer landets genreserver. Vi kan give mangfoldighed i fødevareudbuddet og skabe nye spændende og sunde produkter til danskerne.

Vi vil glæde os til at indgå konstruktivt ind i dette arbejde, hvis Staten og politikerne ønsker at spille med.

Med dette åbner jeg dagens konference: Fortidens Fremtid - hvordan skal de landbrugsgenetiske ressourcer bevares?

Fortidens fremtid – Hvordan skal de landbrugsgenetiske ressourcer bevares?

Har bevarelsen af landbrugsgenetiske ressourcer en fremtid?
Hvorfor er det egentlig vigtigt at bevare disse gener?
Kan der findes finansiering og politiske opbakning til at videreføre bevaringsarbejdet?

Disse spørgsmål stilles til udvalgte oplægsholdere, når Økologisk Landsforening inviterer indenfor til denne spændende konference, hvor vi stiller skarpt på fremtidens bevaringsarbejde.

Kom og hør svarene og deltag i debatten.

Sted: Hotel-og Restaurantskolen

         Vigerslev Allé 18, 2500 Valby, 6. sal, lokale 660.

Dato 12. dec. 10.00 – 14.30

09.30 Kaffe/brød og indregistrering

10.00 Velkommen og introduktion til dagen – v. foreningen Danske Biodiversitetsgaarde

10.15 Bevaring af landbrugets genressourcer i et politisk perspektiv? – v. politiker/meningsdanner

10.45 Fremtidens madhåndværk er afhængig af de gamle gener – v. Anne Birgitte Agger, Direktør Hotel- og

           Restaurantskolen, København

11.15 Genbevaring i praksis og hvordan genressourcerne kan anvendes – v. Bernt Guldbrandtsen,

           chefgenetiker Århus Universitet

11.45 FROKOST

12.30 ”Biodiversitetsgaarde”- et billede af nutidens bevaringsarbejde – v. Bent Rasmussen, projektleder

         Økologisk Landsforening

13.00 De fremtidige rammer og finansiering for bevaringsarbejdet – v. Fødevarestyrelsen

13.30 Arkegårdsnetværket - et bud på den fremtidige organisering – v. Bent Rasmussen, projektleder  

           Økologisk Landsforening og Rikke Thorøe Grønning, chefkonsulent Økologisk Landsforening

14.00 Morgendagens landbrug med de gamle gener som vigtig medspiller. – v. Per Kølster,

         bestyrelsesformand Økologisk Landsforening

14.30 TAK FOR I DAG

For yderligere information og tilmelding kontakt, Rikke Thorøe Grønning Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Deltagelse er gratis, men de begrænsede pladser fordeles efter først-til-mølle princippet.

Samkørsel til konferencen forsøges arrangeret. Meddel din interesse for dette ved tilmelding.

Økologer slår alarm: Gamle husdyrracer er ved at uddø

Onsdag 5. december 2018 13:42UdskrivSkrevet af Landbrugsavisen.dk

Rød Dansk Malkerace er i fare for at uddø, lyder det fra Økologisk Landsforening.Foto: Stig Benzon

Mange gamle danske husdyrracer som Jysk Kvæg, Rød Dansk Malkerace og Sortbroget Dansk Landrace-gris er i alvorlig fare for at uddø.

Det indskrænker mulighederne for at tilpasse fremtidens fødevareproduktion til udfordringer som f.eks. klimaproblematikken, skriver Økologisk Landsforening i en pressemeddelelse.

Økologisk Landsforening inviterer til konference om bevaring af landbrugets genressourcer den 12. december, hvor foreningen præsenterer sit bud på løsninger.

"genressourcer bliver smidt væk"

Hvorfor er det vigtigt at bevare de landbrugsgenetiske ressourcer? Og kan der findes finansiering og politisk opbakning til at videreføre bevaringsarbejdet? 

Spørgsmål som disse bliver belyst, når Økologisk Landsforening stiller skarpt på fremtidens bevaringsarbejde onsdag den 12. december under en konference på Hotel- og Restaurantskolen i Valby.

"Vi er ved at smide uerstattelige genressourcer væk. Populationerne af de gamle husdyrracer er kritisk lave, og de fleste af dem falder stadig. Vi er milevidt fra FAO’s anbefaling om 1.000 dyr per race. Der er behov for både en bedre organisering af bevaringsarbejdet og flere midler hertil. På konferencen kommer vi med et bud på løsningen", siger Bent Rasmussen, økologikonsulent i Økologisk Landsforening.

Lektor: Gamle racer er vigtige for udvikling 

De gamle husdyrracer er truet fra flere fronter, forklarer lektor på Institut for Molekylærbiologi og Genetik på Aarhus Universitet, Bent Guldbrandtsen, som er en af oplægsholderne til konferencen. 
 
"Mange avlere er efterhånden gamle, dyrene giver lave ydelser og er derfor uøkonomiske, og der er generelt alt for få af dem - især handyr, hvilket medfører et indavlsproblem. Populationen af især gamle kvæg- og svineracer er på et meget kritisk niveau", forklarer han.  
 
Ifølge Bent Guldbrandtsen er der tre gode argumenter for at sikre bevarelsen af de gamle husdyrracer.
 
"Først og fremmest er der et kulturhistorisk argument. Dyrene er simpelthen levende dansk landbrugshistorie. Og så er der et forsikringsargument. Hvis racerne uddør, indskrænker vi det genetiske materiale, vi har til rådighed til at tilpasse vores fødevareproduktion til fremtidens udfordringer – som for eksempel klimaproblematikker".

"Diversitet skaber fleksibilitet. Hvis vi kun har én race, vil det tage væsentligt længere tid at udvikle på den. Og vi har ikke ret meget tid", siger Bernt Guldbrandtsen og tilføjer, at de gamle husdyrracer desuden har nogle særlige egenskaber i forhold til f.eks. naturpleje, som samfundet har en interesse i at bevare. 

Gamle gener er vigtige for fremtidens madhåndværk

Blandt de øvrige oplægsholdere til konferencen er blandt andre direktør for Hotel- og Restaurantskolen i København, Anne-Birgitte Agger, som mener, at de gamle gener har stor betydning for fremtidens madhåndværk.

"Diversitet, oprindelse og mangfoldighed i vores fødevarer er afgørende for at sikre høj madkvalitet. Gamle husdyrracer og plantearter er lige som madhåndværket udryddelsestruede og ved at blive smidt ud med badevandet".

"Vi risikerer i yderste konsekvens at ende i et fremtidsscenarie, hvor danske råvarer er fuldstændigt blottede for terroir, og hvor alle gulerødder og bøffer er ens, smager af det samme og har den samme konsistens. Så bliver det utroligt kedeligt både at spise og lave mad. Det må ikke ske", siger Anne-Birgitte Agger.

Foreningen Gamle Danske Husdyrracer – Generalforsamling 2018 Bestyrelsens beretning

Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen afholdt fire bestyrelsesmøder. Generalforsamling 2017`s vedtagelser inklusive vedtægtsændringer er blevet renskrevet og gjort til GDH`s politik og indsatsområder. Bestyrelsen har arbejdet på at få sat skik på GDH`s relationer, forbindelse til Bevaringsudvalget og andre aktører på området med bevaring af gamle danske husdyrracer, nationalt og internationalt, og egne opgaver, organisatorisk og med hensyn til samarbejde med avlere og forbindelse til offentligheden.

Konkret har GDH været medarrangør af et møde i Miljø- og Fødevareministeriets departement den 12. oktober 2017 - I mødet deltog: Formand for Naturmælk, Lehmann, Susanne Hovmand, Stig Benzon, agronom Karsten Snitkær og Hans Nebel. Fra departementet side deltog: Departementschefen med stab. Mødets anliggende var bevaringsavlens trængte situation bl.a. på grund af svigtende indsats fra statens side med utilstrækkelige dyretilskud, eksempelvis i avlen med gamle danske kvægracer – fremført af GDH`s repræsentanter. Med videnskabeligt dokumenteret materiale blev der fra GDH`s side påvist den manko, som bevaringsavlere år for år står med i driftsregnskabet i forhold til moderne kvægavlsbedrifters regnskaber. GDH`s påstand var og er, at staten i henhold til egne udsagn og fremstillinger i forbindelse med notifikation/godkendelse at støttebeløb i EU har argumenteret med: underskudsdækning i bevaringsavlen med gamle danske husdyrracer. Fra departementet side lyttede man og forklarede sig med det ene og det andet med hensyn til Landbrugsstyrelsen arbejde og indstillinger. Departementschefen lovede at forelægge ministeren DGH`s anliggende og svare tilbage. Svaret blev, at ministeren ikke fandt anledning til at foretage sig yderligere i situationen.

DGH har deltaget i Bevaringsudvalgets årsmøde på det Grønne Museum og rejst spørgsmålet om adækvat statslig tilskud til bevaringsavlen i Danmark.

GDH har efterfølgende rettet henvendelse direkte til Miljø- og Fødevareministeren om opmærksomhed i sagen og foreslået denne at gribe ind og rette op på forholdet. Ministeren har svaret tilbage med præcisering af sin holdning og med en undvigende eller uklar tilkendegivelse i forbindelse med en fra GDH`s side påstået fejloplysning til EU - om mælkeydelsestal for den røde ko, RDM 1970, vedrørende aktuelle dyr hos vore nuværende praktiserende avlere. Baggrundsmaterialet for godkendelse af støttebeløb til bl.a. den nutidige malkende RDM 1970 er i statens dokumentation i 2014 hentet fra en enkelt tidligere tids elitebesætning af den nationale danske røde ko - og ikke fra aktuelle malkende dyr af RDM 1970. De `for høje tal` - fra den enkeltstående malkebesætning af ældre dato i forhold til nutidige RDM 1970 malkende køers testede mælkeydelse – de påvirkede i sagens natur EU – i mangel af bedre viden: til at godkende et for lavt støttebeløb til gamle kvægracer i bevaringsavl i Danmark. Mankoen/underskuddet i bevaringsavlen er tilsvarende blevet større for bevaringsavlerne. GDH følger fortsat sagen op hos relevante politikere og hos Miljø- og Fødevareministeren.

GDH har qua vores medlemskab deltaget i SAVE Foundations årsmøde i Portugal i august 2017. SAVE er paraplyorganisation for bevaringsforeninger for bevaring af gamle husdyrracer i Europa. I SAVE forenes bestræbelserne i indsats for på europæisk plan at sikre bevaringsarbejdet gennem bl.a. EU`s institutioner - gennem såvel EU Kommissionens som EU Parlamentets arbejde og vedtagelser. SAVE årsmødet 2017 var fokuseret på bl.a. at bidrage med formuleringer til bevaringsarbejdet og dets særlige krav, så det vil kunne

blive en integreret del af CAP`s , (Common Agricultural Policy (CAP)) nye EU 2030-plan: Agenda for Sustainable Development 17 SDGs (Sustainable Development Goals) - i EU og dets medlemslande med lige vilkår for indsatsen for bevaringsavlen overalt i EU. Endvidere har GDH gennem sit medlemskab været en del af IMAGE initiativet, sikring af lige vilkår for handel og overførsel og sæd og befrugtede æg fra vore bevaringsdyr - under veterinær kontrol efter fastlagte regler. GDH`s erfaringer og udfordringer med hjemtagning af genietisk materiale over en årrække indgår i IMAGE`s videre arbejde.

I juni måned var GDH og tre avlere i foreningen vært for et team af forskere fra Tyskland, der besøgte og forskede i den danske avl med vor danske nationale røde ko, RDM 1970, gennem ophold på avlscentrene. Teamet har meddelt en del af dets resultater, som afventer en nærmere gennemgang fra dansk side.

I situationen med konkurs og ophør af hidtidige avlsbesætninger af gamle danske husdyrracer har GDH deltaget i den offentlige debat bl.a. i Landbrugsavisen såvel som i digitale medier. Der er givet interviews til journalister, der har henvendt sig, og der er sendt pressemeddelelser ud.

Henvendelser til foreningen er blevet besvaret og fulgt op på.

DGH befinder sig i en presset situation mht. at leve op til udfordringer, som bevaringsavlen i Danmark med gamle danske husdyrracer må agere i. Der er brug for politisk handling for at redde, hvad der er tilbage efter de seneste 25-30 års ihærdige og uegennyttige pionerers opsporing og opsamling af restbesætninger og dyr her og der af vores arv af umistelige unikke dyr, som vore forfædre og formødre gennem generationer opdrættede og efterlod os i det danske landbrug – skabt gennem århundreder.

På bestyrelsens vegne

Hans Nebel

Dirigent Knud Theil Nielsen Godkendt

 1. 14. april 2018

 

Foreningen ”Gamle Danske Husdyrracer” afholdt Generalforsamling Lørdag d. 20. oktober 2018 kl. 14,00 på ”Hjulbygård”, Tunnelvej 10, Hjulby – 5800 Nyborg.

Dagsorden:

Formanden bød velkommen og forslog Knud Theil som dirigent. Knud Theil blev valgt.

 1. 1. Valg af dirigent.
 1. Valgt uden afstemning blev Knud Theil Nielsen, der konstaterede, at vedtægtens pkt. 5 om 4 ugers indkaldelse var overholdt, idet indkaldelse til generalforsamling var sket på GDH's hjemmeside d. 18. september
 2. 2018, hvorfor generalforsamlingen er lovlig indkaldt.
 1. Valg af referent

Hans Nebel blev valgt

 1. Valg af stemmetællere

Dirigenten blev foreslået og valgt.

 1. Godkendelse af beslutningsdygtighed og stemmeberettigede medlemmer

Godkendt.

 1. Formandens beretning

Formandens mundtlige beretning – 20. oktober 2018

DGH generalforsamling 14. april, 2018. På grund af svigtende internetforbindelsen til medlemmerne mht. indkaldelse blev generalforsamlingen udsat til en gang efter sommerferien.

Godkendt samarbejdsaftale med Landbrugstyrelsen. Fremsendt samarbejdsaftale-dokument fra Landbrugstyrelsen er underskrevet af begge parter og godkendt.

Politiske tiltag.

Af bestyrelsens vedtagelse i mødet af 22.4. 2018 fremgår det bl.a., at ”GDH følger fortsat sagen (om at få de for lave støttebeløb til gamle kvægracer i bevaringsavl i Danmark – rettet op)hos relevante politikere og hos Miljø- og Fødevareministeren”. Initiativet er fortsat i halvåret siden da med nye henvendelser til såvel Fødevare- og Miljøministeren som til Folketingets landbrugsordførere.

Internationale møder.

Foreningen Gamle Danske Husdyrracer, GDH, har ved sin repræsentant i den europæiske paraplyorganisation for avlere af gamle husdyrracer og dyrkning af gamle plantesorter: SAVE Foundation, deltaget i to europæiske møder i sensommeren – henholdsvis i 3. IMAGE Dialogue Forum, afholdt i Zagreb i Kroatien den 24. august 2018 med emnet: "Bevaringsøkonomi: Økonomisk afvejning mellem genbank og in-situ bevarelse”.

IMAGE er et EU-støttet Forum, der arbejder med sikring af fri bevægelse over grænserne af genmateriale under sikrede veterinære standarder.

Endvidere deltog GDH i EU-mødet i Nantes i Frankrig i tiden 6.-7. september 2018 - Konference om EU´s planer for plante- husdyrgenetiske ressourcer

Konferencen samlede 130 deltagere fra overalt i EU, videns-folk såvel som praktikere, der bidrog med oplæg og indlæg om, hvad det er, der er brug for i EU-Kommissionen såvel som i EU-Parlamentet, at der laves EU-regler og lovgivning om med hensyn til adækvat støtte til bevaringsavl overalt i EU for at redde og bevare unikke husdyrracer i EU-regi og støtte til bevaring af gamle plantersorter overalt i EU.

Begge møder vurderes meget værdifulde mht., at der er vigtige initiativer i gang i EU for at få bevaringssagen placeret på EU´s dagsorden, såvel hos EU-Kommissionen som i EU-Parlamentet. Deltagelse i møderne er vigtig med henblik på at få rejst væsentlige sager til drøftelse set ud fra avlerperspektivet – og senere vedtagelse i EU-regi.

De nævnte møder er tillige med referater fra møderne lagt på foreningens hjemmeside.

Hjemmeside

Hjemmesiden opdateres løbende med nyhedsstof fra foreningens virke. Der skal satses på en opdatering og modernisering af hjemmesiden form og udseende snarest.

Den mundtlige beretning blev tillige med bestyrelsens beretning af 22. april 2018 godkendt.

Deltagelse i initiativet fra Økologisk Landsforening mht. oprettelse af Arkegårde i Danmark.

Foreningen deltager gennem sekretariatet, in casu formanden, i møder, som Økologisk Landsforening, ØL, arrangerer med henblik på oprettelse af Arkegårde, primært med dyr og besætninger af gamle danske husdyrracer og gamle plantesorter i et agro- biodiversitets perspektiv.

Budget

En forberedende indsats med budget 2018 er i gang. Der arbejdets det løbende med en kvalificering af foreningen - med henblik på ansøgning om tilskud til foreningens arbejde – fra Landbrugstyrelsen. Ansøgningsfrist senest 15. november 2018

 1. Regnskab ved kassereren

Regnskabet blev fremlagt og godkendt med forbehold for revidering og revisors godkendelse.

 1. Valg af bestyrelse

Generalforsamlingen vedtog

 • Hele bestyrelsen er på valg
 • Valgt blev: Stig Benzon, Jørgen Nielsen og Niels Stokholm for to år; Knud Theil, Henrik Drud Christiansen og Hans Nebel for ét år.
 •  
 1. Valg af 2 suppleanterKandidat 1 Valgt – navn oplyses senere 
 2. Kandidat 2 Henning Bertelsen - genvalgt
 3.  
 4. Valg af revisor – genvalg af Marianne Schønemann.
 5.  
 6. Valg af revisorsuppleant – Mette Starup, genvalgt.
 7.  
 8. Indkomne forslag – ingen.
 9.  
 10. Eventuelt – Vedtægterne revideres ved næste generalforsamling.
 11.  

Der er indkaldt til det konstituerende bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen.

Formanden takkede dirigenten for smidigt og vel gennemført arbejde.

Referent Hans Nebel                                                                                                      Dirigent Knud Theil

Bestyrelsesmøde 20. oktober 2018

Referat

Den nye bestyrelse konstituerede som følger:

Formand Hans Nebel

Næstformand Niels Stokholm

Kasserer Knud Theil

Sekretær – opgaven ligger hos formanden

Referent 27. oktober 2018                                                               Hans Nebel

 

Nye tilskud på vej til avlere af gamle danske husdyrracer

Efter hvad foreningen Gamle Danske Husdyrracer erfarer, har Bevaringsudvalget på seneste møde i fredags, 26. oktober 2018, valgt at tilslutte sig de dyrestøttebeløb, der er notificeret ved Europa-Kommissionen tilbage i 2015.

Det sker efter pres fra foreningen, og på baggrund af en IFRO-udredning, udført af Jakob Vesterlund Olsen fra Instituttet for fødevarer og ressourceøkonomi ved Københavns Universitet. Den dokumenterer, hvilke enorme økonomiske tab, der er for avlerne med at holde liv i gamle lavt ydende racer.

Se mere

https://landbrugoest.landbrugnet.dk/artikler/politik/nye-tilskud-paa-vej-til-avlere-af-gamle-danske-husdyrracer.aspx

Webmaster

Henvendelse Til Fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen!

Foreningen Gamle Danske Husdyrracer, GDH, anmoder herved om sikkerhed for, at bevaringsavlere med malkende kvæg for i den resterende periode af indeværende EU-notifikationstid får tilskud til deres aktuelle dyr på grundlag af en rettet tilskudsordning - baseret på reelle ydelsestal for nuværende aktuelle bevaringsdyr fra gamle danske kvægracer.

Det ville være fair og passende, at avlerne tillige får kompensation for de tab, som bevaringsavlere notorisk har lidt i indeværende EU-notifikationsperiode - i forbindelse med statens anvendelse af et ydelsestal på 6669 kg mælk, hentet fra en elitebesætning i fortiden, fremfor fra aktuelle nuværende bevaringsdyr - fra oprindelige gamle danske kvægracer, som hele sagen drejer sig om - med deres officielt kontrollerede ydelsespræstationer. Ydelsestal fra disse dyr ligger mindst en tredjedel under ydelsestallet, som staten anvendte overfor EU i forbindelse med nuværende EU-notifikation, for år tilbage. EU fordrede og fordrer valide oplysninger i forbindelse med notifikation af støttebeløb: Valide tal fra aktuelle dyr, der skal støttes nu og i fremtiden.

Vi må forvente, at kompensationen udregnes og beregnes videnskabeligt vedrørende de lidte tab: afstedkommet sm nævnt af fejlberegninger vedrørende nuværende aktuelle gamle kvægracers ydelsestal, sammenholdt med det i sammenhængen anvendte ´fiktive´ tal fra elitebesætningen i fortiden, som i EU-notifikationen i 2015 blev bestemmende for - i fastlæggelsen af: EU´s godkendte støttbeløb til gamle danske kvægracer - til ugunst og tab for nuværende bevaringsavlere med bl.a. den malkende kvægrace af vor nationale røde danske ko, RDM 1970.

Avlsforeningen Gamle Danske Husdyrracer vil sammen med vore avlere med glæde modtage ministeren til et besøg med henblik på en besigtigelse af de aktuelle bevaringsdyr fra gamle danske kvægracer herunder vore malkende kvægbesætninger.

24. oktober 2018

Venlig hilsen

Hans Nebel, Flordalsvej 25, 4520 Svinninge - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Tlf. 45-59271416

formand for Foreningen Gamle Danske Husdyrracer - avlsforening for Rød Dansk Malkerace 1970, Sortbroget Jysk Malkekvæg, Ø-kvæget og Dansk Malkekorthorn www.gamle-husdyrracer.dk

Dansk repræsentant i Europæisk avlerforening for gamle husdyrracer og gamle plantesorter:

SAVE Foundation SAVE Foundation www.save-foundation.net

Webmaster

Foreningen Gamle Danske Husdyrracer stiller herved følgende forslag:

(Preparatory action EU plant and animal genetic resources in agriculture 6-7 September 2018, Nantes – France)

Dyretilskuddet sikres alle avlere i EU – dyr for dyr af testede rene, original old livestock-breed - gennem EU regulativer. Tilskuddet tildeles som en kompensation til ejerne af bevaringsværdige racer for de ekstraomkostninger og de indkomsttab, sammenholdt med et normalt husdyrhold, der følger af at holde truede husdyrracer.

Økonomiske spørgsmål – vedrørende beregning af tilskud til avl med truede husdyrracer, herunder ekstraudgifter til opbevaring, transport og veterinære undersøgelser - det er et EU anliggende - for kvalificerede eksperter at beregne og skitsere støttebeløb i henhold til EU´s regulativer.

På foreningen Gamle Danske Husdyrracer s vegn15. august 2028 Hans Nebel

English version:

The Old Livestock Breeds support in EU is secured to all breeders in EU of tested pure, original old livestock breed, animal to animal - through EU regulations. The grant is awarded as compensation to the owners of conservation-worthy breeds for the additional costs and income losses - in comparison with a normal now-a-day livestock breed - that result from keeping endangered livestock races.

Economic issues - concerning the calculation of grants for breeding of endangered livestock races, including additional costs for storage, transport and veterinary studies - it is an EU concern - for qualified experts to calculate and sketch support amounts according to EU regulations.

On behalf of the association Old Danish Livestock Breeds 

August 15, 2028 Hans Nebel

Motivation

Dyretilskud til avl med truede husdyrracer i Danmark

Jævnfør INSTITUT FOR FØDEVERE- OG RESSOUECEØKONOMI – KØBENHAVNS UNIVERSITET

Opdateret beregning af støttesats

for dyretilskud til bevaring

af truede racer

Jakob Vesterlund Olsen

IFRO Udredning 2015 / 44

”Dyretilskuddet kan tildeles som en kompensation til ejerne af bevaringsværdige racer for de ekstraomkostninger og de indkomsttab sammenholdt med et normalt husdyrhold, der følger af at holde truede husdyrracer. NAER ønsker derfor en beregning af det produktionsøkonomiske tab ved hold af truede husdyrracer, som kan danne loft for udmåling af størrelsen af tilskuddet som muliggør opretholdelse af det produktionsøkonomiske grundlag for en bestand i Danmark.”

www.ifro.ku.dk/publikationer/ifro_serier/udredninger/

www.ifro.ku.dk

Eksempel, exerpts

”Det gennemsnitlige ydelsesniveau for Dansk Holstein er opgjort af RYK (2015) til 10.225 kg mælk pr. årsko, og prisniveauet på mælk sættes til 2,81 kr. pr. kg standardmælk, svarende til den gennemsnitlige mælkepris for perioden 2012 til 2014. Foderpriserne i samme periode korresponderer til en bygpris på 115 kr. pr. hkg, således at den gennemsnitlige foderomkostning bliver 1,36 kr. pr. kg mælk. De beregnede indkomsttab og meromkostninger fremgår af Tabel 1.

Tabel 1. Indkomsttab, kr. pr. ko for truede husdyrracer i forhold til Holstein. Kilde: Egne beregninger (forsker Jakob Vesterlund Olsen) - Gennemsnit Indkomsttab og meromkostninger: RDM 1970, kr. pr. ko 3.709 – SDM 1965, kr. pr. ko 5.110 – Jysk Kvæg, kr. pr. ko 4.535. Gennemsnit Indkomsttab og meromkostninger, kr. pr. ko 4.451”.

”Tabel 6. Beregnet støttebeløb pr. dyr for truede racer. Kilde: egne beregninger (forsker Jakob Vesterlund Olsen). Beregnet Støttebeløb Enhed Den Jyske Hest 14.000 kr. pr. hoppe; Frederiksborghesten 17.000 kr. pr. hoppe; Knabstrupperhesten 11.000 kr. pr. hoppe; Hingste af truede racer 3.000 kr. pr. hingst; Rød Dansk Malkerace anno 1970 3.709 kr. pr. ko; Sortbroget Dansk Malkerace anno 1965 5.110 kr. pr. ko; Dansk Korthorn; 4.451 kr. pr. ko; Jysk kvæg; 4.535 kr. pr. ko; Ø-kvæg/Agersø-kvæg 4.451 kr. pr. ko; Avlstyre for truede racer 3.200 kr. pr. tyr; Sortbroget Landrace Svin 8.624 kr. pr. so inkl. Slagtesvin; Dansk Landrace Svin anno 1970 9.293 Kr. pr. so inkl. Slagtesvin; Orne af truede racer 4.000 kr. pr. orne; Dansk Landfår 532 kr. pr. moderfår; Hvidhovedet Marskfår 532 kr. pr. moderfår; Væddere 726 kr. pr. vædder. Dansk Landraceged 589 kr. pr. moderfår. Bukke 696 kr. pr. buk.”

”Kapitel 3 Højere støtteniveau

Under hensyn til særlige omstændigheder kan det generelle maksimumbeløb på 200 EUR forhøjes ved behørig begrundelse. For at sikre en tilstrækkelig bestand af dyr indenfor hver af de truede racer, er det nødvendigt med høje støttebeløb sammenholdt med det af EU fastsatte loft, da den produktionsøkonomiske forskel mellem produktionsracerne og de truede racer er stor i Danmark. Beløbet er så højt på grund af, at dansk landbrug har relativt høje omkostninger, hvilket modsvares af høje udbytter og ydelser. Derfor vil driftstabet for de lavere ydende racer være særligt stort i Danmark.   Dette illustreres i Figur 1, hvor udvalgte økonomiske nøgletal trukket fra FADN-databasen (FADN 2015) for Danmark og for gennemsnittet af de 24 lande, som indgår i FADN-databasen. Aktiver pr. ha viser, at Danmark er et kapitalintensivt landbrug i forhold til de øvrige lande. Dette kunne også skyldes, at der er mange husdyr i Danmark pr. ha, men hvis de samlede aktiver normaliseres i forhold til antal Dyreenheder (Livestock Units) viser det, at der er bundet relativt meget kapital i dansk landbrug i forhold til antal husdyr. Derudover er både lønomkostningerne og en proxy for jordlejen (betalte renter + forpagtningsafgift) højere i Danmark pr. ha, end de er som gennemsnit og median for de øvrige lande. Dette er også billedet, når man opgør løn og betalt rente i forhold til husdyrholdet.”

Udvalgte afsnit Hans Nebel

Figur 1. Økonomiske nøgletal for dansk landbrug i forhold til medianen og gennemsnit af 24 europæiske lande. Kilde: FADN 2015 Det høje danske omkostningsniveau understøtter betragtningen om, at støtten til de truede husdyrracer skal være høje for at de tilsigtede mål kan nås.”

                         

www.ifro.ku.dk/publikationer/ifro_serier/udredninger/

Foreningen Gamle Danske Husdyrracer, GDH, har ved sin repræsentant i den europæiske paraplyorganisation for avlere af gamle husdyrracer og dyrkning af gamle plantesorter: SAVE Foundation, deltaget i to europæiske møder i sensommeren – henholdsvis i 3. IMAGE Dialogue Forum, afholdt i Zagreb i Kroatien den 24. august 2018 med emnet: "Bevaringsøkonomi: Økonomisk afvejning mellem genbank og in-situ bevarelse”.

IMAGE er et EU-støttet Forum, der arbejder med sikring af fri bevægelse over grænserne af genmateriale under sikrede veterinære standarder.

Læs referatet fra mødet!

 

 

 3. IMAGE Dialogue Forum – rapport, SAVE e-News Edition 3 / 2018

Bevaringsøkonomi – Avl med sjældne gamle husdyrracer

Inden for rammerne af H2020 (nr. 677353) projekt IMAGE (innovativ forvaltning af dyregenetiske ressourcer)[1] fandt det tredje dialogforum sted i Zagreb i Kroatien den 24. august 2018 med emnet: "Bevaringsøkonomi: Økonomisk afvejning mellem genbank og in-situ bevarelse”.

Indledende præsentationer:

 

Dominic Moran, SRUC (Skotlands Rural College), Edinburgh, forklarede og præsenterede en ny videnskabelig tilgang til et mere effektivt ex situ konserveringsbegreb.

En af Dominic Morans forskningsresultater var, at det var nødvendigt med et bevarings strategi, som tillod genbanker på tværs af landegrænser. Endvidere identificerede professoren forskellen eller gabet, der er mellem harmonisering af ex situ-samlinger, af genomisk (fx DNA, blod, væv) og reproduktiv germ-plasma (fx sæd, embryoner). Bevaringsavl og genbank-samlinger involverer talrige biologiske, institutionelle og økonomiske udfordringer. Et af resultaterne var for ham at se: nødvendigheden af en lagringsstrategi, der muliggør grænseoverskridende samlinger. Det er imidlertid vanskeligt at indse og gennemføre disse på grund af handels- og sanitetsreglerne. Valg af racer og genbanker indebærer klart talrige bioteknologiske, institutionelle og økonomiske udfordringer, der kan informeres om og tydeliggøres ved hjælp af matematiske modeller af omkostnings effektiv opdræt. Scenarier, som omfatter økonomisk afkast i forbindelse med bevaring af gamle racer. Disse skal udforskes – ned hensyn til vægt/rang af hver race, baseret på deres forskellige egenskaber.

Adam Drucker, Bioversity International, Rom, præsenterede et Overblik over Genetisk e Ressourcer og deres bevarelse og brug ud fra´ in situ bevaring´.

Der blev præsenteret en række vurderingsmetoder, beslutnings støtteværktøjer og forskningsresultater, relateret til økonomien i forbindelse med bevarelse og brug af AnGR (dyregenetiske ressourcer). Undersøgelser viste sig at fremhæve præference- og rangeringsmetoder med henblik på at vise betydningen af ​​AnGR-værdier, der ikke afspejles på markedet. Disse AnGR (dyregenetiske ressourcer) kan kun sikres gennem implementering af bevaringsstrategier i bedriften. Der er en relativ begrænset interaktion mellem dyre- og plantegenetiske ressourceforskere og udviklingspraktikere, men det er klart, at der i hvert fald - i underområdet for økonomi med genressourcers brug og bevarelse – dér er der et stort potentiale for gensidig læring og samarbejde, som bør fremmes yderligere. Et sådant samarbejde ville lette gennemførelsen af ​​´den globale handlingsplan´ og af ´konventionen om biologisk mangfoldighed´ i forbindelse med AnGR (dyregenetiske ressourcer).

Fire spørgsmål er blevet drøftet i arbejdsgrupper: Bl.a. spørgsmålet: Har det offentliges præferencer og tendenser en rolle at spille i forbindelse med: Hvad vi bør bruge af midler i ´ex situ bevarelse´? Svar, sammendrag: Publikum ændrer sig hurtigt og bevarelse af genressourcer (konserveret, såvel som i levende live) er et langsigtet opgave. Derfor bør offentligheden ikke kontrollere målene, men det er vigtigt at udnytte og bruge det offentliges præferencer, forkærlighed.

Se alle spørgsmål og svar på www.save-foundation.net SAVE e-News Edition 3 / 2018.

Google oversættelse med forståelses rettelser af underegnede deltager i konferensen.

Hans Nebel, dansk repræsentant i SAVE Foundation, formand for Foreningen Gamle Danske Husdyrracer

16. oktober 2018, Hans Nebel - www.gamle-husdyrracer.dk

 

[1] "Innovative Management of Animal Genetic Resources" (acronym IMAGE) is a project funded by the Horizon 2020 Research and Innovation Programme of the European Union.

Webmaster

EU Preparatory Action on EU Plant and Animal Genetic Resources in Agriculture II: Final Conference

Endvidere deltog GDH i EU-mødet i Nantes i Frankrig i tiden 6.-7. september 2018 - Konference om EU´s planer for plante- husdyrgenetiske ressourcer

Konferencen samlede 130 deltagere fra overalt i EU, videns-folk såvel som praktikere, der bidrog med oplæg og indlæg om, hvad det er, der er brug for i EU Kommissionen såvel som i EU-Parlamentet, at der laves EU-regler og lovgivning om med hensyn til adækvat støtte til bevaringsavl overalt i EU for at redde og bevare unikke husdyrracer i EU-regi og støtte til bevaring af gamle plantersorter overalt i EU.

Læs referatet fra mødet samt forslaget, som GDG stillede til vedtagelse, helt eller delvist i EU-regi.

Konference om EU´s planer for plante- husdyrgenetiske ressourcer

i Nantes, Frankrig, 6.-7. September 2018

Den 6.-7. September fandt ´den anden konference i EU's forberedende foranstaltning´ sted i Nantes, Frankrig. Mere end 130 deltagere deltog for at få oplysninger om EU's handlinger og strategier – i forbindelse med EU´s forberedende aktioner vedrørende bevaring af plante– og husdyr-genetiske ressourcer i landbruget. EU lægger vægt på en bæredygtig forvaltning af de genetiske ressourcer, herunder en indsats for at bevare Europas genetiske diversitet inden for landbruget - i EU's biodiversitetsstrategi 2020. I denne konference blev to "forberedende foranstaltninger vedrørende EU's plante- og dyregenetiske ressourcer i landbruget" lanceret af EU-Kommissionen (GD for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter) som følge af et initiativ fra EU-Parlamentet i 2014.

Formålet med den første forberedende foranstaltning var at forbedre kommunikationen, udvekslingen af ​​viden og netværk mellem aktørerne for bevarelse af plante- og dyregenetiske ressourcer i landbruget i EU. I denne den anden forberedende foranstaltning i perioden: januar 2016 - december 2018, er valoriseringen (det at finde frem til udbredelsen og nytten), af ​​plante- og dyregenetiske ressourcer, det primære mål.

På www.geneticresources.eu/ecompendium/valorisatio n-projekter kan et e-kompendium vedrørende de 52 valoriserede projekter opdelt i 28 anlæg og 28 dyreprojekter ses på et kort. Ved at klikke på projektet findes der en pdf med information om projektet og kontaktoplysninger.

Inden for den anden ´forberedende indsats´ med emnet: valorisering, deltog der fire projekter i undersøgelsen. Alle projekter udviklede en passende markedsføringsstrategi: Fra Overvågning af forbrugergrupper, opsætning af landbrugerens produktionsenheder for bedre samordning af vækst og salg, opbygning af værdikæder og strategier for forbrugerkommunikation og markedsføring, samt de kulturelle aspekter af agro-biodiversitet i en region, hvor de forskellige muligheder for værdiansættelse blev vist. Efter præsentationer af projekterne og en paneldiskussion kunne nogle af de præsenterede produkter smages på en meget kommunikativ og varieret stand-up snack om aftenen.

Næste dags konference fandt sted på "Fête des la vache nantaise, le rendez-vous des races locales-festivalen" i landsbyen: Dresny-Plessé nær Nantes. Partnerland for festivalen var Baskerlandet.

I 8 arbejdsgrupper blev der udarbejdet et udkast til en "Brugervejledning til lokale projektfremmere for indledning af valoriseringsprojekter". Efter gruppearbejdet nød deltagerne forskellige Gwell retter, ud af ´pid noir´ kvægvaloriseringsprojektet sammen med en lokal kalkunlunch.

En konklusion var, at den nyeste teknologi i forskellige arter og projekter til bevarelse af agro-biodiversitet varierer fra sted til sted,og fra sort til sort. Spredningen af ​​den endelige brugervejledning og de øvrige resultater af konferensen bør formidles - ikke kun på EU-plan, men også inden for ikke-EU-lande, og især til nationale landdistrikts-net. Endnu engang viste det sig, hvor vigtig gruppe- og samarbejdsmodellen er i operationelle partnerskabs undersøgelses-projekter. Værktøjet er på plads mht. at starte aktiviteter i ​​EIP. Et nøgleelement i EIP-landbrug og innovation er samarbejdsmodellen. I øjeblikket forventes der at være 2300 operationelle grupper (se: https://ec.europa.eu/eip/agriculture)

SAVE Foundation har rapporteret fra EIP og de operationelle grupper flere gange på Facebook og i artikler. De endelige publikationer af det praktiske udkomme fra konferencen vil blive offentliggjort i første kvartal 2019. Resultaterne vil også være tilgængelige i EU's boghandel (se nedenstående) samt på GD Agri websted. (https://publications.europa.eu/en/web/generalpublications) og på https://ec.europa.eu/agriculture).

Efter afslutningen af ​​konferencen vil resultaterne blive forelagt og drøftet i EU-parlamentet med henblik på EU´s politik angående plante- og dyregenetiske ressourcer i landbruget på EU-plan i fremtiden. Derfor er det vigtigt at kontakte en EU-delegeret i dit land og fortælle og bruge argumenterne og ønskerne fremført på konferencen. Vi vil holde dig løbende orienteret mht. nyheder på området!

 

Se det originale referat på www.save-foundation.net SAVE e-News Edition 3 / 2018.

Google oversættelse med forståelses rettelser af underegnede deltager i konferensen.

Hans Nebel, dansk repræsentant i SAVE Foundation, formand for Foreningen Gamle Danske Husdyrracer

16. oktober 2018, Hans Nebel - www.gamle-husdyrracer.dk                  Webmaster

Foreningen ”Gamle Danske Husdyrracer” afholder

Generalforsamling

Lørdag d. 20. oktober 2018 kl. 14,00 på

”Hjulbygård”, Tunnelvej 10, Hjulby – 5800 Nyborg.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Valg af stemmetællere.
 4. Godkendelse af beslutningsdygtighed og stemmeberettigede medlemmer.
 5. Formandens beretning.
 6. Regnskab ved kassereren.
 7. Valg af bestyrelse.
 8. Valg af 2 suppleanter.
 9. Valg af registreret revisor.
 10. Valg af revisorsuppleant.
 11. Indkomne forslag.
 12. Eventuelt.

Af hensyn til kaffebord m.v. bedes man venligst tilmelde sig til kassereren på mail:

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

                                                                 Vel mødt !

GDH søger ikke puljen - GDH har ikke kapital til at lægge ud for statslige projektpenge.

GDH ligger inde med forslag til løsning af påtrængende opgaver i bevaringsarbejdet med redning af truede gamle danske husdyrracer, eksempelvis vor nationale røde danske ko: Rød Dansk Malkerace, RDM 1970, den eneste af sin race i verden.

Ansøgning om statens midler til bevaringsarbejdet er forbundet med, at vi som avlerforening på forhånd skal lægge pengene ud til projektets/projekternes gennemførelse: Det vil sige op til over 100.000 kr., som vi skal låne staten. Helt ærligt: Det ligger vi ikke inde med. Systemet lukker sig om sig selv. Fornemt at staten giver os muligheden for at søge midler til vigtige og afgørende projekter i bevaringsarbejdet med gamle danske husdyrracer. Helt uforståeligt, at det er forbundet med en udelukkelse på forhånd for eksempelvis avlerforeningen GDH at gøre brug af muligheden. Det virker som narreværk!

Vore projektansøgninger for 2018 ville have været:

”Seminar vedrørende RDM 70, SJM 65, Ø-kvæget og Dansk Malke Korthorn. Emne: Populationsavl, tyre- og ko-linjer, fremtidig bevaringsavl”

”Hjemtagning af tyresæd, Rød Dansk malkerace, RDM 1970, fra europæiske sædbanker”

Webmaster

IMG 7080

Den, der har, kan få. Den, der ikke har, kan gå!

Avleren skal have mulighed for at have sit personale og sin faglige ekspertise på plads på bedriften under kontrolbesøget.

Ifølge landbrugsjurist bekræfter en ny EU-dom, at landmænd har krav på beskyttelse mod myndigheders indtrængen uden samtykke.

I en helt ny dom fra EU-Domstolen afsagt tirsdag i sidste uge fastslås, at de franske myndigheders indtrængning hos en fransk vinbonde var retsstridig. Ifølge dommens konklusion var det ulovligt, da myndighederne i forbindelse med en uanmeldt kontrol trængte ind hos Château du Grand Bois den 27. august og den 15. september 2009 uden at have opnået samtykke fra vinbonden. Det påpeger jurist hos advokatfirmaet Sønderby Legal Agro, Trine Trærup Olsen.

"Det, der gør dommen særligt interessant er, at de franske kontrollanter havde hjemmel til at foretage uanmeldt kontrol. Men uanmeldt kontrol er ikke det samme som hjemmel til indtrængning", siger hun.

Ikke automatisk ret

EU-Domstolen fastslår, at selv om de franske landbrugsmyndigheder i EU-reglerne havde hjemmel til at lave uanmeldt kontrol, kunne de franske myndigheder ikke uden landmandens samtykke gå ind på landmandens marker, uanset om de er hegnet ind eller ej.

Samtidig peger hun på, at EU-Domstolen også afviser argumentet fra den franske regerings side, at landbrugere ved at ansøge om EU-støtte indirekte giver tilladelse til at kontrollører bare kan gå ud i markerne…

Gør krav

Sønderby Legal vurderer, at samtlige landmænd bør kræve, at hver gang myndighederne foretager kontrol, så skal landmanden give samtykke, inden myndighederne trænger ind på ejendommen. Hvad enten det så er kontrol af en dyrebesætning, af pligtige efterafgrøder eller af andre krav fastsat i lovgivningen. På den måde vil landmanden have mulighed for altid at være til stede med det personale og de fagfolk, som bedst kan bistå ham/hende.”

Landbrugsavisen Mandag 20. august 2018

Skrevet af Frederik Thalbitzer”

22. august 2018

Webmaster

Catharina Holm skriver 4. juli 2018 bl.a.:

”Kære GDH formand og bestyrelsesmedlemmer, 

Jeg vil takke for den fine respons jeg fik på min henvendelse! 
Det var for mig en stor lettelse, at så mange af dyrene ville have kunnet få gode nye hjem.
Hvis politikerne havde fremturet.
Dog var det ikke muligt at finde nye hjem til de to gamle jyske heste. Og de har det også bedst ved at ikke flyttes.
Beklager, at nogle har brugt tid på at kontakte Helsingør kommune. Men på det tidspunkt kunne jeg jo ingen vide, at politikerne ville besinde sig!

Politikerne i Helsingør lavede en kovending! Dyrene må blive på Flynderupgård.”

 

https://www.helsingordagblad.dk/2018/07/03/politikere-dropper-besparelse-dyr-paa-flynderupgaard-er-reddet/

Tillykke med sejren, Catharina! I fortjener den!

Lige en tydeliggørelse fra min side vedrørende dyretilskud. Man kan ikke tale om, at der skulle være noget med snyd eller svig. Én ting er. hvad EU-Kommissionen har notificeret/godkendt til udbetaling af dyretilskud i Danmark. En anden ting er, hvad danske politikere beslutter sig for, hvad størrelse af dyretilskuddet aktuelt skal være i Danmark - pt. cirka halvdelen af det godkendte EU-tilskud. En tredje ting er proceduren/den danske stats forberedelse af materialet eller grundlaget for EU-Kommissionens stillingtagen til en notifikation. Som du allerede har færten af det, så har jeg/vi gjort gældende overfor Fødevareministeren, at det fremsendte statistiske materiale til EU-Kommissionen vedrørende mælkeydelse hos konkret den røde danske ko: Rød Dansk Malkerace 1970, dette materiale er af ældre dato, og i øvrigt fra en elitebesætning, specielt kendt i sin tid som en højtydende besætning pga. avlerens satsning og udvælgelse af specielt højtydende dyr i sit avlsarbejde, mens andre udvælgelseskriterier blev nedtonet - en dygtig og værdsat avler i sin tid!

Det EU-Kommissionen fordrer, det er repræsentative ydelsestal fra aktuelle bevaringsdyr, som skal nyde godt af dyretilskuddene. Sagt på anden måde: Ydelsestal fra de dyr, vi har stående i vore stalde og gående på vore marker af bevaringsdyr i dag. Størstedelen af vore bevaringsdyr i dag indenfor kvæget, det er dyr, der ikke har været malket i generationer. Deres malkeevne/ydelsestal er i sagens natur ringere end tidligere tiders elitedyrs - selv indenfor samme malkerace! Deraf forvridningen eller falskheden: Det falske beregningsgrundlag! I stedet for at få præsenteret de lavere ydelsestal for de aktuelle repræsentative bevaringsdyr at vurdere ud fra, så fik EU-Kommissionen de højere ydelsestal fra elitebesætningen i fortiden at arbejde med og fastsætte støttebeløbet efter, som danske politikere så kan fastsætte danske tilskudsbeløb efter, max.

I svaret fra Fødevareministeren på min henvendelse får jeg et henholdende svar i retning af, at det er danske politikeres ret at afgøre, om de vil udbetale halve eller hele beløb i henhold til EU-Kommissionens notifikation - eller mere substantielt: Et spørgsmål om, hvorvidt den danske stat skal støtte med halv eller hel underskudsdækning til avlerne af bevaringsdyr.

Der foreligger videnskabelige undersøgelse af driftsregnskaber for kvæglandbrug med bevaringsdyr sammenlignet med driftsregnskaber for almindelige gennemsnitlige kvæglandbrug i Danmark. I oplægget til EU-Kommissionen taler og argumenterer den danske stat bemærkelsesværdigt med fuld underskudsdækning til landbrugere med bevaringsdyr. I praksis - efter EU-notifikationen - betaler den danske stat halv underskudsdækning til bevaringsavlere med gamle danske kvægracer!

Venlig hilsen

Hans Nebel, formand for Foreningen Gamle Danske Husdyrracer

Webmaster

Også katastrofealarm fra tørkeramte udryddelsestruede gamle husdyrracer

Dansk Landbrug har netop udsendt katastrofealarm til Regeringen vedrørende det tørkeramte landbrugserhverv, som skønnes at miste 4,5 milliarder kroner. Foreningen ”Gamle Danske Husdyrracer” udsender nu også et særligt SOS for de gamle bevaringsværdige husdyrracer. Fra landets største bevaringscentre på Nordvestfyn lyder det, at tørken har betydet, at man for at holde dyrene i live er godt i gang med at bruge af fodret til den kommende vinter.

Hovedbesætningerne af de udryddelsestruede dyr er i forvejen i stor risiko for at forsvinde, fordi Staten ikke udbetaler de dyretilskud, som Danmark fik notificeret ved EU Kommissionen i 2015. Tilskud, som skal sikre, at bevaringslandmændene godtgøres indtægtstabene mellem hold af gamle racer og landbrugets moderne, topeffektive transnationale racer. Nu rammer tørken så yderligere de kriseramte bevaringslandmænd, så den levende kulturarv og genetiske skat er i ekstrem fare for at lide alvorlig skade eller forsvinde, dersom den i forhold til internationale konventioner ansvarlige Fødevareminister ikke omgående handler.

Foreningen henstiller derfor til den ny fødevareminister, Jakob Ellemann-Jensen, at han straks tager sig af sagen, og indkalder foreningen ”Gamle Danske Husdyrracer” til krisemøde. Her vil vi forelægge ministeren en række forslag, som kan afbøde den aktuelle katastrofesituation, og i det hele taget skabe acceptable rammevilkår for det forsømte bevaringsarbejde juli 2018

Hans Nebel, formand Foreningen Gamle Dansk Husdyrracer

Tlf. 59271416

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

www.gamle-husdyrracer.dk

Stig Benzon, avler tlf. 28251223

Til Miljø- og fødevareminister Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen!
 Ovenstående vores SOS fra Foreningen Gamle Danske Husdyrracer på vegne af vore medlemmer, avlere af oprindelige gamle danske husdyrracer. 
Det skulle glæde os, hvis du ville tage dig tid til at tage vore medlemmers arbejde i nærmere øjesyn, for ved selvsyn at få en fornemmelse af, hvad der er på spil med disse unikke dyr, samlet og bevaret - som de enestående gamle danske kvægracer med flere dyr, de er - af i virkeligheden uegennyttige dedikerede avlere de seneste mere end 30 år.
 
Du er hermed inviteret til et eller flere besøg hos vores bevaringsavlere snarest belejligt.
5. juli 2018 
Venlig hilsen 
 
Hans Nebel
 
Flordalsvej 25, 4520 Svinninge - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Tlf. 45-59271416

formand for Foreningen Gamle Danske Husdyrracer - avlsforening for Rød Dansk Malkerace 1970, Sortbroget Jysk Malkekvæg, Ø-kvæget og Dansk Malkekorthorn  www.gamle-husdyrracer.dk
Dansk repræsentant i Europæisk avlerforening for gamle husdyrracer og gamle plantesorter:
SAVE Foundation SAVE Foundation www.save-foundation.net
 
 


Kære alle
Hermed invitation til Hestedag og Historisk dyrskue på Hessel d. 10 juni kl 10.00-16.00
 
Programmet for dagen er bla:
Kl 9.00 dyrene møder og der er kaffe til udstillere.
I løbet af formiddagen bedømmes husdyrene, der er åbningstale kl 11.00. Ud over kaperkørsel, var der være ringridning, fremvisning af New Forrest ponyer, præsentation af alle heste på gårdspladsen, markarbejde med heste, tømmerkørsel med heste, kørsel med 6.spand og dressurridning. Derud over kommer der Broholmere for vogn, miniheste og ikke mindst Kokken Per Mandrup der vil lave smagsprøver med studekød.
 
Venligst
Bodil Jakobsen
Museumsleder
 
 
Museet Herregården Hessel
Hesselvej 40, 9640 Farsø
Tlf. 98 63 81 25 / 20 58 22 01
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 
 
 

Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen afholdt fire bestyrelsesmøder. Generalforsamling 2017`s … vedtagelser inklusive vedtægtsændringer er blevet renskrevet og gjort til GDH`s politik og indsatsområder. Bestyrelsen har arbejdet på at få sat skik på GDH`s relationer, forbindelse til Bevaringsudvalget og andre aktører på området med bevaring af gamle danske husdyrracer, nationalt og internationalt, og egne opgaver, organisatorisk og med hensyn til samarbejde med avlere og forbindelse til offentligheden.

Konkret har GDH været medarrangør af et møde Miljø- og Fødevareministeriets departement den 12. oktober 2017 - I mødet deltog: Formand for Naturmælk, Lehmann, Susanne Hovmand, Stig Benzon, agronom Karsten Snitkær og Hans Nebel. Fra departementet side deltog: Departementschefen med stab. Mødets anliggende var bevaringsavlens trængte situation bl.a. på grund af svigtende indsats fra statens side med utilstrækkelige dyretilskud, eksempelvis i avlen med gamle danske kvægracer – fremført af GDH`s repræsentanter. Med videnskabeligt dokumenteret materiale blev der fra GDH`s side påvist den manko, som bevaringsavlere år for år står med i driftsregnskabet i forhold til moderne kvægavlsbedrifters regnskaber. GDH`s påstand var og er, at staten i henhold til egne udsagn og fremstillinger i forbindelse med notifikation/godkendelse at støttebeløb i EU har argumenteret med: underskudsdækning i bevaringsavlen med gamle danske husdyrracer. Fra departementet side lyttede man og forklarede sig med det ene og det andet med hensyn til Landbrugsstyrelsen arbejde og indstillinger. Departementschefen lovede at forelægge ministeren DGH`s anliggende og svare tilbage. Svaret blev, at ministeren ikke fandt anledning til at foretage sig yderligere i situationen.

DGH har deltaget i Bevaringsudvalgets årsmøde på det Grønne Museum og rejst spørgsmålet om adækvat statslig tilskud til bevaringsavlen i Danmark.

GDH har efterfølgende rettet henvendelse direkte til Miljø- og Fødevareministeren om opmærksomhed i sagen og foreslået denne at gribe ind og rette op på forholdet. Ministeren har svaret tilbage med præcisering af sin holdning og med et undvigende eller uklar tilkendegivelse i forbindelse med en fra GDH`s side påstået fejloplysning til EU - om mælkeydelsestal for den røde ko, RDM 1970, vedrørende aktuelle dyr hos vore nuværende praktiserende avlere. Baggrundsmaterialet for godkendelse af støttebeløb til bl.a. den nutidige malkende RDM 1970 er i statens dokumentation i 2014 hentet fra en enkelt tidligere tids elitebesætning af den nationale danske røde ko - og ikke fra aktuelle malkende dyr af RDM 1970. De `for høje tal` - fra den enkeltstående malkebesætning af ældre dato i forhold til nutidige RDM 1970 malkende køers testede mælkeydelse – de påvirkede i sagens natur EU – i mangel af bedre viden: til at godkende et for lavt støttebeløb til gamle kvægracer i bevaringsavl i Danmark. Mankoen/underskuddet i bevaringsavlen er tilsvarende blevet større for bevaringsavlerne. GDH følger fortsat sagen op hos relevante politikere og hos Miljø- og Fødevareministeren.

GDH har qua vores medlemskab deltaget i SAVE Foundations årsmøde i Portugal i august 2017. SAVE er paraplyorganisation for bevaringsforeninger for bevaring af gamle husdyrracer i Europa. I SAVE forenes bestræbelserne i indsats for på europæisk plan at sikre bevaringsarbejdet gennem bl.a. EU`s institutioner -gennem såvel EU Kommissionens som EU Parlamentets arbejde og vedtagelser. SAVE årsmødet 2017 var fokuseret på bl.a. at bidrage med formuleringer til bevaringsarbejdet og dets særlige krav, så det vil kunne blive en integreret del af CAP`s , (Common Agricultural Policy (CAP)) nye EU 2030-plan: Agenda for Sustainable Development 17 SDGs (Sustainable Development Goals) - i EU og dets medlemslande med lige vilkår for indsatsen for bevaringsavlen overalt i EU. Endvidere har GDH gennem sit medlemskab været en del af IMAGE initiativet, sikring af lige vilkår for handel og overførsel og sæd og befrugtede æg fra vore bevaringsdyr - under veterinær kontrol efter fastlagte regler. GDH`s erfaringer og udfordringer med hjemtagning af genietisk materiale over en årrække indgår i IMAGE`s videre arbejde.

I juni måned var GDH og tre avlere i foreningen vært for et team af forskere fra Tyskland, der besøgte og forskede i den danske avl med vor danske nationale røde ko, RDM 1970, gennem ophold på avlscentrene. Teamet har meddelt en del af dets resultater, som afventer en nærmere gennemgang fra dansk side.

I situationen med konkurs og ophør af hidtidige avlsbesætninger af gamle danske husdyrracer har GDH deltaget i den offentlige debat bl.a. i Landbrugsavisen såvel som i digitale medier. Der er givet interviews til journalister, der har henvendt sig, og der er sendt pressemeddelelser ud.

Henvendelser til foreningen er blevet besvaret og fulgt op på.

DGH befinder sig i en presset situation mht. at leve op til udfordringer, som bevaringsavlen i Danmark med gamle danske husdyrracer må agere i. Der er brug for politisk handling for at redde, hvad der er tilbage efter de seneste 25-30 års ihærdige og uegennyttige pionerers opsporing og opsamling af restbesætninger og dyr her og der af vores arv af umistelige unikke dyr, som vore forfædre og formødre gennem generationer opdrættede og efterlod os i det danske landbrug – skabt gennem århundreder.

På bestyrelsens vegne

14. april 2018

Hans Nebel

Generalforsamling 2018 - Foreningen Gamle Danske Husdyrracer indkalder herved til Generalforsamling, lørdag den 14. april kl 13, Brolandvej 2, 5463 Harndrup – i henhold til foreningens vedtægter, inklusiv dagsorden § 5. Samme sted som sidste år.

Forslag til behandling og vedtagelse fremsendes til bestyrelsen på formandens e-mailadresse Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. , senest 14 dage før generalforsamlingen.

Foreningen Gamle Danske Husdyrracer Hans Nebel

Generalforsamlingen blev udsat til senere på året på grund af vanskeligheder med digital udsendelse til alle medlemmer. 26. april 2018, Hans Nebel, formand

Dyretilskud og sandheden omkring det statslige dobbeltspil og omsorgssvigt i bevarelsen af gamle husdyrracer

Blandt de særligt hårdt ramte bevaringsavlere er de, der har ønsket at opretholde de gamle malkeracer, som aktive malkeracer. Dette er fagligt set det absolut vigtigste, hvis racerne skal bevare deres oprindelige egenskaber. Her Niels Kristen Stokholm, Thorshøjgaard ved Dronningmølle, med sin dejlige besætning af autentisk Rød Dansk Malkerace (arkivfoto: Stig Benzon).

I et kvart århundrede har foreningen ”Gamle Danske Husdyrracer”, GDH, kæmpet forgæves for ordentlige statslige rammevilkår for bevarelsen af gamle danske husdyrracer. Det er den nedslående konklusion, vi må drage, nu hvor en række af de vigtigste bevaringsprojekter i Danmark er lukningstruede på grund af mange års statsligt omsorgssvigt over for gamle danske husdyrracer og deres ejere. Alt i alt er det produktions-økonomiske grundlag for opretholdelsen af de gamle nationale racer år for år undermineret, og ejerne af nogle af de vigtigste besætninger er bragt til tiggerstaven! Dette til trods for, at den danske stat har tilsluttet sig en række internationale konventioner på området bl.a. ”DEN GLOBALE HANDLINGSPLAN FOR HUSDYRGENETISKE RESSOURCER og INTERLAKEN-DEKLARATIONEN”, underskrevet af fhv. fødevareminister Eva Kjer Hansen.

GDH skal til almen orientering omkring dette samfundsnyttige initiativ - der bl.a. tæller genbevarende, miljømæssige, fødevaremæssige og kulturhistoriske perspektiver – hermed fremlægge vores dokumentation for Fødevareministeriets enorme dobbeltspil og udsultningsproces. På den internationale scene skal Danmark tydeligvis fremstå som en seriøs og ansvarsfuld nation på bevaringsområdet, men i praksis misrøgter det ansvarlige Fødevareministerium den danske bevaringssag vedr. gamle danske husdyrracer. Avlere af samme ved i dag ikke mere, hvordan de skal skaffe sig midler til dækning af mankoen i driftsregnskaberne med de helt utilstrækkelige dyretilskud, som staten har lagt sig fast på.

Af det følgende fremgår, at staten spiser avlerne af med fuldstændig symbolske støttebeløb, samtidig med at avlere af gamle danske husdyrracer kontraktligt bindes på hænder og føder i mangeårige samarbejdsaftaler i forbindelse med afgivelse af genetisk materiale til rene spotpriser - i forhold til markedet for moderne husdyrracer: Til opbygning af den statslige genbank, som i høj grad er tænkt som genetisk reservedelslager for det store moderne landbrugserhverv i Danmark. I den almennyttige opgave: Bevaringsavlen, udnyttes idealistiske bevaringsavlere i dagens Danmark simpelthen groft af staten. EU´s notificerede dyretilskud er glemt og gemt længst muligt af vejen.

Et overordnet blik over notifikationssagen i EU med udvalgte vigtige uddrag:

EU-KOMMISSIONEN godkender den danske dyretilskudsordning - i skrivelse til daværende udenrigsminister Kristian Jensen, Bruxelles d. 16. 11. 2015 - Fødevareministeriet. Kommissionen henholder sig til en skrivelse af 5. maj 2015 fra ministeriet, hvor det i indledningen klart fremgår, at:

”Formålet med den af de danske myndigheder anmeldte ordning er at bevare gamle danske husdyrracer, som er i fare for at gå tabt for landbruget. Ordningen skal således fremme landbrugsmetoder, som bidrager til at opfylde miljøpolitiske mål i relation til genoprettelse, bevarelse og fremme af den biologiske mangfoldighed.”

De flotte ord er underskrevet af daværende udenrigsminister Kristian Jensen, 2. oktober 2015.

Herefter følger en formålsbeskrivelse med støtteordningen, efter oplæg fra NaturErhvervstyrelsen (i dag Landbrugsstyrelsen) under Fødevareministeriet (11):

Beskrivelse af støtteordningen

”Formålet med denne støtteordning er at sikre bevaringen af gamle danske husdyrracer, der er udryddelsestruede, fordi de ikke længere anvendes i produktionslandbrug. Der fokuseres især på disse racers kulturelle og historiske betydning, men der er også en interesse i at bevare dem som produktionsdyr, fordi de rummer kombinationer af arvelige genetiske egenskaber, der er gået tabt i de moderne racer.”

Endvidere (12):

”I bevaringsarbejdet satses der hovedsagelig på at bevare levedygtige populationer af disse racer. Danmark stiler mod - for de 13 gamle danske husdyrracer inden for fem dyrearter (heste, kvæg, får, geder og svin) - at opnå de mindste populationsstørrelser, der er anbefalet i Interlaken-deklarationen, som blev vedtaget inden for rammerne af FAO´s Globale Handlingsplan for Forvaltning af Husdyrgenetiske Ressourcer. Populationer på under 1.000 hundyr og 20 handyr betragtes som enten truede eller udryddelsestruede.”

Og så det helt centrale i sagen, hvor staten i praksis - i forhold til EU notifikationen - unddrager sig betaling til avlerne, i forhold til de dyretilskud, som Fødevareministeriet vel at bemærke selv har argumenteret for nødvendigheden af en godkendelse af! (26):

”Dyretilskuddet ydes som kompensation for de ekstraomkostninger og de indkomsttab, sammenholdt med et normalt husdyrhold, der følger af at holde truede racer. Transaktionsomkostninger dækkes ikke. Beregningerne af støtteberettigede omkostninger og maksimale støttebeløb er foretaget på basis af tal og data indsamlet i 2015 af Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. Dataene stammer hovedsagelig fra Seges´ beregninger og publikationen Danske Husdyrgenetiske Ressourcer”. Beregningsmetoderne er forskellige for de forskellige racer på grund af forskellige produktionsøkonomiske parametre og disponible statistikker.” [Understregningerne er mine! Undertegnede]

Hvad angår sidstnævnte citat kan der tilføjes, at der med hensyn til de gamle malkekvægracer tilgik Københavns Universitet ikke valide/ikke repræsentative ydelsestal for de aktuelle bevaringsdyr, som avlerne aktuelt lå inde med. EU krævede i sagens natur et fuldt og reelt oplyst grundlag at vurdere ud fra! Havde Københavns Universitet modtaget valide ydelsestal for de gamle kvægracers aktuelle ydelser, så ville det aktuelle tilskud til malkekvæg i EU-notificeringen formodentlig være beregnet til væsentlig højere økonomiske kompensationer til de mælkeproducerende bevaringsavlere, end de blev det!

Der findes tillige et skema (pkt. 32), hvor de forskellige dyreracer er opstillet med de dyretilskud, som i en årrække har været gældende, og de dyretilskud, som Fødevareministeriet angiveligt ønskede at forhøje dem til. Dér er der flere steder en bemærkelsesværdig difference, der illustrerer den håbløse økonomiske situation, bevaringsavlerne har stået i, og stadig står i, fordi ministeriet her tre år efter notifikationen stadig ikke udbetaler de notificerede og nødvendige beløb!

Vi har her valgt at bringe Københavns Universitets tal, og for overskuelighedens skyld har vi tilladt os ud fra resultaterne at udregne differencerne pr. dyr for hver enkelt race. Også selvom beløbene for kvægracerne er udregnet til at være for små. Se tabellen i ”Store økonomiske tab for bevaringsavlere af truede danske husdyrracer”:

 Avlernes tab

http://www.gamle-husdyrracer.dk/nyheder/265-store-okonomiske-tab-for-bevaringsavlere-af-truede-danske-husdyrracer

Fødevareministeriet fremsætter i oplægget til notificeringen i EU (stk. 34) grundene til, at man i Danmark har behov for ekstra store støttebeløb i forhold til en række andre EU lande. Grunde, som er så relevante, at EU fuldstændig har taget dem til efterretning!

”De danske myndigheder har begrundet nødvendigheden af højere støttebeløb med den store indtjeningsforskel, der er mellem at holde moderne produktive racer og truede gamle danske racer. De relativt høje omkostninger inden for dansk landbrug modsvares af højere udbytter og ydelser, og derfor vil driftstabet for de lavere ydende racer være særligt stort. For at virkeliggøre målet med den anmeldte ordning og sikre et tilstrækkeligt stort antal dyr af hver af de truede racer er det derfor nødvendigt at forhøje støttebeløbet for at give incitament til at holde sådanne racer.”

Konklusionen er, at man i Fødevareministeriet er fuldt ud vidende om, hvad der skal til for at opretholde og opformere de udryddelsestruede restbestande af gamle husdyrracer. Dette til trods fortsætter ministeriet med de gamle symbolske dyretilskud. Samtidig forties realiteterne om, at dyretilskuddene er symbolske i forhold til eksperternes udregninger på Københavns Universitet, og i forhold til de dyretilskud, som ministeriet selv har fået notificeret i EU. Det er i hvert fald det indtryk man får, når man studerer Landbrugsstyrelsens hjemmeside om dyretilskud.

I takt med, at de professionelle landmænd i bevaringsarbejdet forsvinder - på grund af de urimeligt dårlige rammebetingelser - bliver af-professionaliseringen af bevaringsarbejdet mere og mere udpræget, og åbenlys. En betragtelig del af de fødevareministerielle støttekroner går da også til underholdende og socialt orienterede arrangementer, som historiske dyrskuer rundtom på vore museer etc.. Spørgsmålet er dog ret beset, om den slags aktiviteter i stedet fremover bør dækkes på Kulturministeriets konto, så Fødevareministeriet omsider kan koncentrere kræfterne og ressourcerne om den egentlige fagligt orienterede bevaringsopgave: En ny strategi, hvor bevaringsavlerne behandles som vigtige samarbejdspartnere, der ikke klædes af til skindet?

Sluttelig skal vi understrege vigtigheden af bevaringsarbejdet ved at berette om, at Aalborg Universitet er på vej med opsigtsvækkende resultater på baggrund af omfattende gentests. De viser angiveligt, at de små restbestande af gamle danske husdyrracer besidder langt mere genetisk diversitet end de transnationale moderne produktionsracer, der tæller adskillige millioner eksemplarer. De gamle husdyrracer besidder bl.a. en lang række af de vitale egenskaber, der mistes i den moderne landbrugsproduktion med de topydende transnationale racer. Egenskaber hos gamle husdyrracer, der bliver brug for i fremtiden, hvis vi får bevaret dyrene med de nærmere bestemte unikke egenskaber - på en anstændig og professionel måde! Egenskaber, der tillige er relevante i forhold til opfyldelse af fhv. udenrigsminister Kristian Jensens flotte og meget rammende ord i indledningen til den danske notifikationssag i EU om, at ”ordningen skal således fremme landbrugsmetoder, som bidrager til at opfylde miljøpolitiske mål i relation til genoprettelse, bevarelse og fremme af den biologiske mangfoldighed.”

Læs evt. hele eller udvalgte dele af notifikationssagen i EU hér:

Notification Bruxelles.pdf

Endvidere forarbejdet til notifikationssagen – IFRO Udredning - ”Opdateret beregning af støttesats for dyretilskud til bevaring af truede racer” ved Jakob Vesterlund Olsen, INSTITUT FOR FØDEVARE- OG RESSOURCEØKONOMI, Københavns Universitet, hér

https://curis.ku.dk/ws/files/150335678/IFRO_Udredning_2015_44.pdf

På vegne af Foreningen Gamle Danske Husdyrracer

Hans Nebel, formand

www.gamle-husdyrracer.dk

  

Bevaringsrace     EU-notificerede beløb Udbetalte dyretilskud Avlerens tab
               Kr.          Kr.        Kr.
             
Den Jyske Hest     14.000 1.000 13.000
             
Frederiksborghesten   17.000 2.000 15.000
             
Knabstrupperhesten   11.000 2.000 9.000
             
Hingste af truede racer   3.000 3.000 0
             
Rød Dansk Malkerace anno 1970 3.709 1.725 1.984
             
Sortbroget Dansk Malkerace   5.110 1.725 3.385
             
Dansk Korthorn     4.451 1.725 2.726
             
Jysk Kvæg     4.535 1.725 2.810
             
Agersø Kvæg     4.451 1.725 2.726
             
Avlstyre af truede racer   3.200 3.000 200
             
Sortbroget Landrace Svin   8.624 700 7.924
             
Orne af Sortbroget Landracesvin 4.000 1.500 2.500
             
Dansk Landracesvin anno 1970   9.293 2.000 7293
             
Orne af Landracesvin anno 1970 4.000 3.000 1.000
             
Dansk Landfår     532 260 272
             
Hvidhovedet Marskfår   532 260 272
             
Væddere       726 520 206
             
Dansk Landraceged     589 450 139
             
Bukke       696 696 0

De anførte EU notificerede beløb bygger på de beregninger som Fødevareministerit fik Københavns Universitet ved Jakob Vesterlund Olsen, Sektion for Prouktion, Markeder og Politik, til at foretage. Beregningerne bygger på ydelsestal, som stammer fra DCA Rapporten, "Danske Husdyrgenetiske Ressourcer", AU, 2012 ved Lydia Sørensen og Vivi Hunnicke Nielsen, AU. Ydelsestallene er i adskillige tilfælde ikke aktuelle valide ydelsestal, sådan som EU kræver det! I en række tilfælde, som inden for malkekvægracerne, er ydelserne opgivet for høje i forhold til aktuelle gennemsnitlige ydelser, hvilket har influeret i nedadgående retning ved beregningerne af dyretilskuddet.

Hvor intet andet er anført drejer beløbene sig om hundyr. Avlerens tab er beregnet som differencen mellem det dyretilskud, som Fødevareministeriet sendte til notifikation i 2015, og af EU blev notificeret, samt det beløb, som samme ministerium i realiteten udbetaler ud fra anbefaling af Bevaringsudvalget.

Med hensyn til KBH.´s Universitets beregninger af dyretilskud til Sortbroget Landracesvin er resultatet incl. opdrættet /slagtesvin, hvor Fødevareministeriets dyretilskud i praksis ikke indbefatter slagtesvin.

GDH 16. 1. 2017

Venlig hilsen
Hans Nebel

Til Miljø- og Fødevareministeren

Kære Esben Lunde Larsen!

For nu tre år siden, helt nøjagtigt den 20. januar 2015, samledes en gruppe entusiastiske landmænd og andre interesserede til dannelse af ”Biodiversitetsgårde i Danmark”. Den ene efter den anden af erfarne landbrugere, med deres gårde, der var mødt op, de var optaget og opfyldt af tanken om og muligheden for at gøre netop deres landbrug til hjemsted for et fremtidslandbrug - med plads til en landbrugsdrift med sædskifte, sådan som vore forfædre og formødre havde udviklet det i århundredet forud for os, og dermed gjort landbruget i Danmark til et af de ypperste i verden i nær kontakt med naturen og mest muligt på naturens egne betingelser. Visionen var igen at kunne etablere en landbrugsdrift i samarbejde med naturen og al dens forskelligartede liv, der i sig selv gav livsbetingelserne for udfoldelse af dyrehold og planteavl i samspil med, og ved hjælp af, mangfoldigheden af insekter overalt, fugle i luften, vilde dyr på markerne og et mylder af bakterier og andet godt i agerjorden, i engene, moser og kær, vandhuller og vandløb i et samlet hele, som det nu måtte forekomme og være til gavn: naturen med hele dens biodiversitet som et mål i sig selv for mennesker og alt levende – i det mindste de steder i Danmark, som de forsamlede bønder og andet godtfolk gennem egen indsats og bidrag med deres gårde og jorder og arbejde ville sikre fremtiden med i Danmark: Et holistisk hele af agro-biodiversitet i dets mangfoldighed.

Medvirkende til dannelse af Biodiversitetsgårde i Danmark var vedtagelsen i Folketinget i 2014 af bl.a. støtte til:

Biodiversitetsgårde: 2,5 mio. kr. årligt i 2015-2018 i Finansloven 2015. I motiveringen hedder det bl.a.:

”Biodiversitetsgårde

Formålet med biodiversitetsgårde (også kaldet arkegårde) er at bevare de plante- og dyregenetiske ressourcer i in-situ miljøer, hvor der tilstræbes selvforsyning med foder og næringsstoffer. Samtidig skal biodiversitetsgårdene understøtte naturens vilde dyr, flora og fauna optimalt på den enkelte bedrift.

Ved at understøtte etablering af biodiversitetsgårde er det målet at bidrage til at etablere en større bestand af avlsdyr indenfor de bevaringsværdige husdyrracer og [gamle] plantesorter. Samtidig er det målet at bidrage til at opbygge landbrug, hvor landmanden går til sin bedrift med et helhedssyn og med et ønske om at optimere det positive samspil med naturen”.

Med valget og regeringsskiftet i juni 2015 blev der med ét sat en stopper for fremsynet og de gode viljers kreativitet og engagement: I sin korte tid i stolen som landbrugets minister satte Eva Kjær Hansen med en kuglepen en streg over Folketingets vedtagelse på området: pengene kunne nu og blev brugt til noget andet. Med det var der tillige sat en ny dagsorden: Hvad skulle den nye regering med biodiversitet og bevaringsværdige husdyrracer og gamle plantesorter – eller bevaringsavlere, der i årtier havde opsamlet dyr af oprindelige gamle husdyrracer og gamle plantesorter for at bevare dem som unikke danske husdyrracer for fremtiden?

Dagsordenen fornægter sig ikke - selv ikke efter en velovervejet udskiftning af ministeren. Negligeringen af biodiversitetsgårdene i Finanslov 2015 fortsætter under den nye minister på området: bevaring af oprindelige gamle husdyrracer og gamle plantesorter. Embedsværket bruger nu tid og kræfter på at fortælle, at Danmark støtter bevaringsavlen, som man har forpligtet sig til jf. internationale konventioner. Hvad de ikke fortæller om, det er misligholdelsen af adækvat støtte, specielt til professionelle avlere med besætninger af eksempelvis malkekvæg af den gamle nationale: røde danske malkeko. På trods af intentionerne i ministeriets egne udsagn om, at avlere af bevaringsdyr skal kompenseres for driftstab: Konkret driftstab ved kvægavl med de gamle kvægracer i forhold moderne malkebesætninger skal kompenseres i forhold til dokumenterede driftsunderskud.

En sag for sig er ministeriets brug af falske/ikke repræsentative ydelsestal for de aktuelle bevaringsdyr - avlerne har stående i deres stalde og gående på deres marker – anvendt overfor EU i forbindelse med godkendelse af dyretilskud: Vildledende ydelsestal i forhold til kendte testede måltal for nutidige gamle kvægracer.

Følgen af den nuværende regerings dagsorden giver sig selv. Besætning efter besætning af de gamle husdyrracer, specielt af den gamle `nationale danske røde ko`, de forsvinder. Der er et antal avlere, der klarer at have en ko eller to, vel som hobbydyr, men dyrene som er opsamlede og avlet med i større besætninger - gennem de seneste 25-30 år – de forsvinder. Hvem skal dække drifts-mankoen, år efter år? Det ville være en ærlig sag for regeringen at sige ligeud: Vi vil ikke reelt støtte bevaring af gamle danske husdyrracer, men at give det udseende af, at den danske stat reelt støtter, bare fordi den giver penge til et par dyrskuer hver sommer, nogle foldere på glittet papir og et Grønt Museum med eksemplarer af gamle danske husdyrracer og symbolske beløb i dyretilskud – det er ikke en regering værdig! Det er at stikke befolkningen blår i øjnene og til ubodelig skade for vore unikke bevarede gamle danske husdyrracer som den nationale arv, de er overleveret os fra tidligere generationer af danske bønder, der møjsommeligt opdrættede dem og ovedrog os dem til fremtidig arv og eje.

Hobbyavlere affinder sig øjensynlig med tingenes tilstand. Indenfor professionel avl med gamle danske husdyrracer må man i dag se på, at den ene besætning efter den anden af de unikke dyr, de forsvinder, alt for mange for altid.

Det, der er brug for, det er, at staten betaler prisen for bevaring af vores fælles `levende arv` gennem adækvat støtte til bl.a. professionel avl - med krav til godt landmandsskab med sikring af dyrevelfærd og bæredygtig bevaringsavl, nu og fremover, så vi i Danmark kan leve op FN/FAO`s målsætning for populationer, der avlsmæssigt har en chance for at overleve.

Hvad skal vi med bevaringsavlen i Danmark: Køre den i sænk, eller give den en chance? Ikke mere skalkeskjul fra det offentliges side! Stå i det mindste ved, hvad det er I gør! Kan I ikke selv få øje på det, så må I hjælpes til det – for vores unikke og umistelige gamle danske husdyrracers skyld og bevaringen af dem.

Venlig hilsen Hans Nebel

Vedhæftet - kopi af dokument sendt til Bevaringsudvalget med dokumentation af de symbolske dyretilskud, som staten yder – sammenholdt med den beregnede driftsudbytte i bevaringsavl i forhold til driftsudbytter i moderne landbrug – udregnet af Købehavns Universitet. Her sat op som EU-notifikationer og DK-vedtagne dyretilskud, hvilket ikke udtrykker Københavns Universitets beregninger af avlerunderskud i bevaringsavlen. Differencen er her som regel større.

Foreningen Gamle Danske Husdyrracer - Avlsforening for kvægracerne: Rød Dansk Malkerace 2970, RDM 1970, Sortbroget Jysk Malkekvæg, SJM, Ø-kvæget og Dansk Korthorn Malkerace

Formand Hans Nebel, Flordalsvej 25, 4520 Svinninge - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Tlf. 45-59271416

formand for Foreningen Gamle Danske Husdyrracer - avlsforening for Rød Dansk Malkerace 1970, Sortbroget Jysk Malkekvæg, Ø-kvæget og Dansk Malkekorthorn www.gamle-husdyrracer.dk

Dansk repræsentant i Europæisk avlerforening for gamle husdyrracer og gamle plantesorter:

SAVE Foundation SAVE Foundation www.save-foundation.net

Nytårshilsen 2018

Året 2017 blev året, hvor – på den hårde måde – bevaringsavlen i Danmark blev afsløret som hul og falsk i sin pænhed fra statens side med dyrskue tilskud, glittede pamfletter og museumsdyr på statens ”Det Grønne Museum”, mens kærneområdet: tilskud til avlere - der i det daglige tager vare på vores unikke bevaringsdyr, dag for dag, år ud og år ind – de lever med underskud på tusinder af kroner pr. ko pr. år, indtil de går konkurs og besætning efter besætning ophører med at eksistere: Enten bliver de nu slagtet, eller de spredes her og der, for til sidst at forsvinde, erfaringsmæssigt.

Dyrene har af nutidige bevaringsavlere været opsamlet fra vore forfædre og formødre, der gennem generationer opdrættede dem til de særlige kvægracer, som de nu er, og hvor de på verdensplan kun findes som den eneste race af sin slags - som vores nationale røde danske ko, RDM 1970, og flere særlige danske kvægracer sammen med den. Af samme grund er de på FN`s liste over truede dyreracer, som FN - med Danmarks og stort set alle FN-landes tilslutning - har forpligtet sig på, at de skal bevares med offentlig støtte – en verdensarv, vi skal bevare for dens egenarts skyld og for vore efterkommeres og for biodiversitetens skyld.

Virkeligheden meldte sig således i 2017 med, at besætning efter besætning bukkede under, og flere står formodentlig for tur - efter konkurs eller bare udmarvning af avlere med underskud i driftsregnskabet i hundred tusinder kroner-størrelsen, pga. useriøs statslig støtte. Besætninger, der mister deres bonde eller værested, bliver enten slagtet på stedet eller spredt her og der, for til sidst at forsvinde, erfaringsmæssigt – som nævnt ovenfor; 30 års bevaringsarbejde med vor levende arv forsvinder på den måde og de unikke gener, de er bærere af, forsvinder med dem for altid.

Man behøver ikke være landbrugsøkonom for at kunne regne sig frem til, at det minimale tilskud Danmark bidrager med i direkte støtte til bevaringsavlen, at det betyder underskud i millionklassen for vore avlere. Hvis ikke vores fælles kasse skulle påtage sig opgaven: at sikre vores fælles arv, hvem skulle så sikre vores gamle kvægracer fremover i bæredygtige kvægbesætninger på omk. en 100 dyr, avlsmæssigt forsvarligt?

I de statslige institutioner under Fødevare- og Miljøministerens ansvarsområde, som bevaring af gamle danske husdyrracer hører under, er der tavshed om sagen. Skulle nogen ville rejse spørgsmålet i en offentlig forsamling, som statens institutioner har indkaldt til, så lukker statens repræsentanter helt enkelt munden på de formastelige. Efterfølgende bidrager embedsværket med skriftlig redegørelse for, hvad, der rent ud sagt, skal dække over: brud på de lukkede mundes politik, måske strategi, for området. Med i billedet hører Landbrugsstyrelsens falske eller forkerte angivelse af ydelsestal – meddelt EU i forbindelse med godkendelse af rammer for tilskud til konkret bevaringsavl med bl.a. vore gamle kvægracer i Danmark.

De anvendte ydelsestal har intet med de bevaringsdyr, som vore avlere har stående i staldene eller gående på markerne, at gøre – de er hentet fra en elitebesætning en gang i fortiden – oplyser Aarhus Universitet.

Enevældens tid er trods alt forbi. Det burde en ”lukket mund”-politik også være, selv dér hvor nogen forfalder til det, eller bliver presset til det. Hvad ved jeg? Der er om på noget tidspunkt brug for, at Gamle Danske Husdyrracer satser på og gør sig til garant for en åben og ærlig snak om seriøs bevaring af vore gamle danske husdyrracer. Det skal ikke kun være for nok så dedikerede ildsjæles skyld, men for sagen og opgavens skyld!                                                                                                                                              Webmaster

Foreningen Gamle Danske Husdyrracers søsterorganisation: Gesellschaft zur erhaltung alter und gefährdeter Haustierrassen, GEH - ”Selskab for bevarelse af gamle og truede husdyr, GEH ” er relateret til det tyske forskningsinstitut: ”Selskabet for International Breeding Diversity i Tyskland e.V. (GENUVI)” med Dr. Jürgen Güntherschulze som leder.

Åbn og se Dr. Jürgen Güntherschulzes mindeord om Gorm Benzon i det tyske ARCHE NOVA 1/2018

GEH_2.pdf 

Hvad, de færreste ved, er, at Gorm Benzon udover at være forfatter til over 50 bøger om kulturhistoriske emner, såsom herregårde, kirke, arkitektur og spøgelser, og ikke mindst antikviteter rent faktisk også er forfatter ud i gastronomien, idet han i fællesskab med hustruen Birthe udgav mesterværket ”Frikadelle-sløjd og køkkenskriveri”, 1959. Så sproglig fornyer er han også, eftersom udtrykket er blevet hængende om en ganske bestemt slags kogekunst.

 I sin tid kæmpede Gorm Benzon og andre imod Hedeselskabet, da man gik i gang med at rette en smuk og kringlet Skjern Å ud til en lineær funktion. Inden sygdom fik passiviseret et ellers aktivt menneske, kæmpede han atter sammen med ligesindede for at bevare en dansk kulturarv, der går levende rundt på markerne omkring Oregård – ofte i konflikt med en statslig indsats på området, der er mangelfuld og bærer præg af magtfuldkommenhed.

 Efter 30 års avlsarbejde med indsamling og redning af gamle danske husdyrracer kan det hele nu meget vel være tabt pga. manglende offentlig støtte, på trods af den danske stats tilslutning og underskrift af internationale konventioner om redning og sikring af bl.a. gamle unikke husdyrracer.

 Bevaringscentret Oregaard, som Gorm Benzon sammen med sønnen, Stig Benzon, og barnebarnet, Jens Benzon, har været nerven i igennem årene, det kan nu stå overfor lukning og i værste fald nedslagtning af over 1000 unikke dyr af oprindelige gamle danske husdyrracer, som der ikke findes magen til i verden. Bevaringscentret med dets mange exceptionelle dyr har over en årrække været holdt oppe af en mæcen, der år efter år har sponsoreret millioner af kr. til sikring af dyrene og deres bevaring. Efter mæcenens frafald kan det være en saga blot med langt størstedelen af dyr af gamle danske husdyrracer pga. manglende værdige og brugbare løsninger fra nye mæcener eller adækvat statsstøtte til erstatning af tidligere sponsors mangeårige uegennyttige støtte.

Gorm Benzon var en mand, der indædt kæmpede for sin sag – heldigvis! for ellers havde han og den øvrige familie givet op for lang tid siden – og en unik levende dansk kulturskat var i stedet endt som ugens tilbud i supermarkedets køledisk.

Visioner for fremtiden kan formuleres på mange måder. Gorm Benzons humoristiske tilgang til tingene ses bedst i hans ”politiske” mærkesag, der blev formuleret således: Gør verdens bedste land værd at leve i – skab oaser af liv mellem motorvejene!

 Æret være Gorm Benzons minde!

 Yderligere information kan fås ved henvendelse til Stig Benzon:

 E-mail  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Tlf. 28251223

 14. okt. 2017

 Foreningen Gamle Danske Husdyrracer

 Formand Hans Nebel

 E-mail - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.       Tlf. 59271416

 

 

Forskerne er Dr. Günter Postler, EUNA e.V. og Karola Stier, GEH e.V, Gesellschaft zur Erhaltung alter und gefährdeter Haustierrassen.  

Deres egen formulering af projekt besøget er som følger:

 “Darum würde es uns gut passen, in der Woche vom 19.-23. Juni zusammen zu Euch nach Oregaard und Thorshojgaard zu kommen. Wir würden uns die Rinder gerne in Ruhe ansehen, von den Tieren die Abstammungen aufnehmen und Exterieur Beurteilungen machen. Gerne auch in Ruhe die anderen Dinge besprechen, wie zu den Tieren in Polen und dem Baltikum”.

  I programmet indgik tillige en dags ophold og studier på Knuthenlund.

 Projektet og besøget skal ses i lyset af et flerårigt samarbejde mellem den tyske avlsforening: Fördervereins des Angler Rindes alter Zuchtrichtung, Angler a.Z. og Foreningen Gamle Danske Husdyrracer, GDH. Med i billedet hører endvidere Hof Luna-initiativets årlige møde i februar måned, som repræsentanter for GDH over en årrække har deltaget i med udbytte - vedrørende vidensdeling og udveksling af avlsmæssige erfaringer.

 Nedenstående rapport fra forskerne om deres arbejde og opfattelse af avlen med RDM 1970. 

Samarbejdet de to foreninger imellem omfatter endvidere GDH`s opsporing af genmateriale fra såvel RDM 1970 som Angler Kvæget i Polen og de baltiske lande.

Forskernes beretning:

 "Tyske forskere, Dr. Günter Postler og Karola Stier, sammen med gårdejer Jens Benzon på Rendebjerggård, Fyn

 

Lieber Hans,

 Lieben dank nochmals, dass wir Euch besuchen durften und auf einer Besuchrunde mit Euch die Roten Dänischen Milchrinder ausführlich ansehen. Wir danken Euch für Eure Begleitung und die sehr nette Gastfreundschaft auf den Höfen.

  Wir haben auf den drei Betrieben Benzon, Knuthenlund und Stokholm den Großteil der RDM-Population sehen können, ca. 200 Milchkühe, zusätzlich ca. 40 Tiere mit noch ungeklärtem genetischen Status, die Niels aus Jütland übernommen hatte. Da jetzt auch der Betrieb Benzon in der Umstellung auf Bio ist, sind demnächst alle uns bekannten RDM Bio-Kühe. Das ist sehr gut, weil auch die Angler-Betriebe fast alles Biobetriebe sind und ein Tieraustausch besser möglich.

 Ich war in 2012 mit Wilhelm Bertram und Andrea Hetzler schon auf den Betrieben Benzon und Stokholm. Ich denke, die dänische Population hat sich seitdem gut weiter entwickelt.

 Für das Rote Dänische Milchrind als traditioneller Milchviehrasse ist es sehr wichtig, dass es auch als Milchrind weiter genutzt und gezüchtet wird. Hier ist einer Milchleistungskontrolle wichtig ist für die Auswahl von Bullenmüttern und die Körung von Bullen mit Leistungsinformationen.

 Bedeutsam für uns war darum auch die Begutachtung der Euter des RDM, das neben der Milchleistung für die Nutzung als Milchkuh wichtig ist und aktuell auch in der Zucht der Angler Rinder eine wichtige Rolle spielt. Wir haben noch eine breite Variabilität vorgefunden, aber in verschiedenen Linien waren wirklich gute Euter zu sehen. Auf den Betrieben sollte nun beobachtet werden, welche Kühe und Kuhfamilien sich in den nächsten 1-2 Jahren gut entwickeln für die Selektion der Milchviehherden.

Besonders positiv war darum auf unserer Reise, dass die größte Herde von Benzons nun auch gemolken wird. Hier hat Günter ausführlich die Tiere mit Stig und Niels durchgesprochen, man muss nun aber erstmal beobachten, wie sich die Herde und die Milchleistung in dem neuen Stall und mit der Melktechnik entwickelt und welche Tiere damit zurechtkommen. Die Genetik ist sehr breit, es sind viele Linien vorhanden in dieser großen und wichtigen Herde für die Rasse.

  Ebenso erfreulich ist, dass eine neue und zukunftsfähige Milchviehherde auf Knuthenlund bei Susanne Hovmand dazu gekommen ist. Danke dass du sie uns vorgestellt hast, Hans. Der Hof mit den guten und professionellen Verarbeitungs- und Vermarktungsaktivitäten hat uns sehr beeindruckt.

 Hier sind uns einige Kühe aus der Poul-Jorgensen-Linie besonders aufgefallen mit einer schönen Körperform und sehr guten Eutern. Sie scheinen auch viel Milch zu geben. Diese Linie könnte für die Angler-Population sehr interessant sein, hier sollten wir die Kühe und Leistungen weiter beobachten, ob sich hier vielleicht gute Bullenmütter zeigen in den nächsten Jahren.

 Die Herde von Niels Stokholm hat viele Kühe im schönen, zierlichen Milchtyp, die den Anglern ähnlich sind und viele schöne Euter haben. Das war uns schon auf der Reise in 2012 aufgefallen und war auch jetzt wieder zu sehen.

Die neu übernommene Herde aus Jütland, die momentan bei Niels steht, ist insgesamt nicht so gut durchgezüchtet und trägt vermutlich noch einen unbestimmten Jersey-Genanteil. Hier werden die genetischen Untersuchungen der Uni in Aarhus Aufschluss geben, ob sie überhaupt (evtl. teilweise?) als RDM ins dänische Herdbuch aufgenommen werden können. Da sie nie gemolken wurden und weniger gute Euter haben, sind sie eher weiterhin als Mutterkühe geeignet.

Bei den Bullen ist eine breite Genetik vorhanden, zum Teil gibt es deutsche Bullenlinien (bei Benzon). Zu beobachten ist nun, wie die Leistungen und Euter der Töchter sich entwickeln. Die Gentik und Abstammungen aller Tiere und die Blutlinien werden natürlich sehr genau und professionell von Stig beobachtet und er ist da ein großer Kenner, wie wir alle wissen.

Der internationale Austausch und Eure Reisen sind sicher positiv gewesen, wir sind gespannt, wie sich die Kälber aus Litauen (bei Benzons) entwickeln, auch haben Benzons einige deutsche Genetik in der Herde. Die zugekauften polnischen Kühe auf Knuthenlund sind anscheinend nicht so gut geeignet, aufgrund ihre Charakters (wild) und einem eher anderem Körpertyp (hochbeiniger, weniger Körpertiefe), man kann die verbliebenen Jungkühe evtl. weiter beobachten, wie sie sich entwickeln oder ob sie zu zähmen sind.

Wir hatten unseren Schwerpunkt auf dieser Reise also auf den Milchkühen, Eutern und möglichen Leistungen. Wir wollten sehen, wie wir vielleicht zukünftig Tiere mit Euch austauschen können, um unsere Populationen breiter aufstellen zu können. Wir denken, dass da viel Potential ist für die Zukunft und wir würden gerne mit Euch gemeinsam die Entwicklung der drei Milchherden beobachten und gerne auch einmal gezielt Tiere nach Deutschland holen.

 Aber auch Tiere, die sich vielleicht nicht so gut in einer Milchviehherde eignen, können trotzdem interessant für Mutterkuhherden sein. Gerade die Benzon-Herde ist lange als Mutterkuhherde gezüchtet worden und man könnte Tiere oder Linien, die nicht so gut im neuen Stall und mit dem Melken zurecht kommen, sehr gut weiterhin als Mutterkuh erhalten.

Lieber Hans, ich hoffe dieser kurze Bericht hilft euch ein wenig weiter, leite sie gerne weiter an eure Züchter und die Organisation. Wir bleiben natürlich weiter im Kontakt und kommen gerne wieder nach Dänemark.

Zuerst werden wir uns aber Anfang nächsten Jahre in Everode wiedersehen. Ich werde dort sicher auch ausführlicher über unsere Reise zu Euch und Euren Kühen und die Ergebnisse berichten.

 Viele Grüße von

 

Karola"

 

Webmaster

 

 

Det danske team til opsporing af gener fra specielt Rød Dansk Malkerace, RDM 1970, bestod af Lilli Jensen, Stig Benzon og Hans Nebel fra 2014 til og med udgangen af 2015, derefter af Stig Benzon og Hans Nebel på Estland- Letlandsturen 26. – 30. sept. 2016, RDM 1970.

 

Ekspeditionerne

 

Vort team gennemførte tre ekspeditioner i opsporingen af konserverede gener i form af tyresæd fra gamle RDM tyre, 40 til 50 år tilbage i tiden i henholdsvis: 1) Det sydlige Polen, den nordlige del af Karpaterne, 2) Den midt-, sydlige del af Polen og 3) Letland, Litauen og det nordlige Polen, over tre år. Senere på året 2016 gennemførtes endnu en ekspedition, denne gang til Estland og Letland – alle ekspeditionerne med overraskende resultater angående fund af såvel konserverede som levende genmaterialer. Foruden RDM 1970-genmateriale stødte vi i sagens natur også på Angler Kvæg-materiale. Konkret undersøgte vi foreliggende materiale om kvægracernes tilstedeværelse i fortid og nutid i stambøger og artikler og billeder, visende avlen årtier tilbage. Vi besigtigede dyr og besætninger i levende live i stalde og på marker og udvekslede erfaringer om dyrenes historie gennem tiden, deres egenskaber med hensyn til robusthed, vitalitet, levetids længde, ydelsesevner og reproduktionsevner m.m. Dyrenes eksteriør blev vurderet og noteret og taget billeder af. Der blev forhandlet med ejerne af dyrene om køb af sæd, embryoner og/eller levende dyr. Alsforeninger blev besøgt og forhandlet med om sikring af valide avlsdata og gennemførelse af nødvendige veterinære undersøgelser og logistiske foranstaltninger i forbindelse med emnernes transport til Danmark.

 

 

Spørgsmålet var og er stadigvæk: Hvordan får vi det ønskede genmateriale bragt hjem og bragt i spil? Her er IMAGE-initiativet meget belejligt kommet ind i billedet. Der er naturligvis EU regulativer for området: gentransport over grænser. Regulativerne viser sig at være nødvendige mht. til at undgå sygdomsspredning, men også hindrende, når det kommer til fri bevægelighed over grænser. Selv de nyeste regulativer fra 1992, de tager ikke højde for fri bevægelighed i et moderne EU. De viser sig at være uklare. Fortolkningsvanskeligheder hæmmer og ødelægger brugen af gamle værdifulde gener I avlen. Der er brug for nye regulativer på området. Det arbejder IMAGE med.